Jungiaans instituut

Uitgeverij

Het instituut geeft in eigen beheer boeken uit. Wilt u een of meerdere publicaties bestellen, neemt u dan contact op met tanja@jungiaansinstituut.nl

 

Alle onderstaande prijzen zijn exclusief € 4,10 verzendkosten per boek/dvd (binnen Nederland). Bestelt u meerdere boeken/dvd’s tegelijk, dan kunt u besparen op deze verzendkosten.

Jung in de 21e eeuw

Naar aanleiding van het 3e symposium “Jung in de 21e eeuw” op 26 maart 2006,

is een lezingenboek uitgegeven waarin de lezingen van de sprekers integraal zijn weergegeven.

Het boek is uitgevoerd met een hard cover en heeft 197 pagina’s.

Sprekers:

Harry Rump – Welkomstwoord

Prof. Dr. Hendrik-Jan Houthoff – Het binnenste buiten

Mevr. Drs. Irene van Lippe-Biesterfeld – Heelheid in eenheid

Prof. Dr. Hans Junggeburt – Beperkte bedrijvigheid

Dr. Peter Schellenbaum – Träum dich wach

Drs. Hein Stufkens – De zon als archetype en het zonnelied van Franciscus

ISBN:
Prijs:

Uitvoering:

9078044020
van:€ 32,50
voor: € 10,00
HC 197 blz
 

ANALYTISCHE THERAPIE, de therapiestructuur bij de psychotische organisatie.

Dr. H.A.J. Rump MEd     

Sinds Freud heeft de analyse het causale verband als uitgangspunt gehad. Dit heeft ertoe geleid dat cliënten ongeacht de persoonlijke organisatie worden begeleid met de methodieken die gebruikt worden bij een neurotische organisatie. In dit boek worden de energetische principes besproken die werkzaam zijn bij een mens, waardoor zichtbaar wordt dat naast de neurotische organisatie ook een a-causale psychotische organisatie bestaat die een totaal andere aanpak behoeft. Rump geeft in dit boek ook zijn visie over de analytische therapie, een andere vorm van intake en de benodigde therapiestructuur.

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044062
€ 18,00
PB 170 blz
 

COMPLEXEN THEORIE,  Theorie en functie van de complexen.
Dr. H.A.J.  Rump MEd

Jung geeft aan dat een complex een agglomeraat van asssociaties is, dat met een bepaalde
spanning en energielading de neiging vertoont een eigen persoonlijkheid te worden. Het gedraagt zich als een deelpersoonlijkheid. Hiermee komt hij tot de uitspraak, dat complexen autonome associatiegroepen zijn, met de tendens zich zelfstandig te bewegen, hun eigen leven te leven, onafhankelijk van onze voornemens. Naar zijn overtuiging bestaat zowel het persoonlijk onbewuste als het collectieve onbewuste uit een onbepaald en onbekend aantal complexen of deelpersoonlijkheden. Hij stelt zich daarbij de vraag: “Hebben complexen een eigen bewustzijn?” Rump geeft in dit boek een nieuwe kijk op bewustzijn en de werking van complexen. Hij geeft een overzicht van de verschillende fasen in het chronologisch verloop van leven. Belangrijke thema’s bij de werking van complexen zoals: ziel, overdracht, deelpersoonlijkheden, symptomen, dissociatieve delen, Ik-sterkte en de verbinding tussen
mannelijke en vrouwelijke delen komen hierin aan bod.

ISBN-10:
ISBN-13:
Prijs:
Uitvoering
9078044012
9789078044017
€ 16,00
PB 120 blz
 

OPGESLOTEN IN DE SCHADUW  Een archetypische bepaling van menstypen.
Dr. H.A.J. Rump MEd

Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.® is een energetische typebepaling om de onbewuste innerlijk werkzame structuren, van waaruit de eigenschappen en handelingen in positieve en negatieve zin plaatsvinden, zichtbaar te maken. Binnen een aanwezig energetisch typepatroon, geeft het een beeld van de geassocieerde energieën die werkzaam zijn en de thematiek actualiseren. C.O.M.® is een model dat de dieptepsychologische  energetische verbinding tussen de werking van het momentane bewustzijn en het gedissocieerde bewustzijn weergeeft. In dit boek wordt de bruikbaarheid aangegeven van C.O.M.®  als diagnostisch instrument binnen de therapeutische setting. De lezer wordt ingevoerd in de werkzame energetische c.q. archetypische energieën en aan de hand van dit model worden de menstypen als  caleidoscopische samenstelling van de gehele energetische constitutie van een mens die binnen een bepaalde energie-interferentie geboren is behandeld.

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044031
€ 20,00
PB 185 blz.
 

STRIJDEN OF LEIDEN  Jungiaans Individuatie Management J.I.M. ®
Voor een transparante, volwassen organisatie.  Dr. H.A.J. Rump MEd

Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring in de analytische therapie richt Harry A.J. Rump zich vooral op het raakvlak tussen management en psychoanalyse. Het psychodynamisch en energetisch functioneren van de mens en organisatie staan centraal. Organisaties bestaan uit mensen en de structuren en systemen van organisaties vloeien hieruit voort. In de huidige tijd is het goed te praten over de cultuur én de natuur van organisaties.

Hij maakt duidelijk dat in het tijdperk van verandermanagement en leiderschapsstijlen, gedragsveranderingen en verandering van weerkerende storende patronen binnen organisaties, slechts kunnen worden bereikt door middel van een bewustwording en integratie van de onderliggende aansturende energieën. Hierdoor kunnen organisaties werken vanuit hun specifieke kracht en kunnen managers de kwaliteit van hun persoonlijke leven, de interactie met anderen, hun producten en diensten verbeteren.

In de discussie over leiderschap wordt vaak uitgegaan van vier typen. Gaat het werkelijk over menstypen of wordt hier slechts een mannelijk of vrouwelijk principe weergegeven?

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044048
€ 20,00
HC 116 blz.
 

VINCULUM over integriteit, leiderschap en management
Dr. H.A.J. Rump MEd
Door een cultuur die eenzijdig gericht is geweest op cognitie en externe veranderingen, zijn we steeds verder van onszelf verwijderd geraakt, wat geleid heeft tot de huidige crisis.Organisaties bestaan uit mensen. Mensen zijn geen mechanische onderdelen van een organisatie, maar zijn de levende kernen die een organisatie vorm geven. Om toegang te krijgen tot de wezenlijke kwaliteiten en talenten, is het belangrijk dat mensen zicht krijgen op hun onbewuste drijfveren en de verbinding maken tussen bewuste en onbewuste lagen van de psyche.

In dit boek personifieert Rump de energetische krachten van de bewuste en onbewuste lagen van de psyche, die met elkaar een dialoog aangaan om de huidige maatschappelijke situatie te analyseren en te bespreken wat er nodig is om te komen tot duurzame verandering.

Harry A.J. Rump deed jarenlang onderzoek naar de dynamiek van de menselijke geest, die hij uitgezet heeft in een model. Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring in de analytische therapie richt hij zich vooral op het raakvlak tussen management en psychoanalyse.

“Met Vinculum levert Harry Rump een interessante en vernieuwende bijdrage aan de literatuur over mens en organisatie. Ik kan het de lezer zeer aanbevelen.”
Herman H.F. Wijffels

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044055
€ 20,00
HC  176 blz.
 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
verlichting of verdichting Dr. H.A.J. Rump MEd
Sinds Descartes zoekt men in de hersenen naar de oorzaak van psychische ziekten.
Tegenwoordig betreft het de vakgebieden
biologische psychiatrie en neuropsychologie.
In alle gevallen heeft men zich gericht op een natuurwetenschappelijke of gedragsmatige onder-bouwing van psychische problemen. De psychiatrie heeft zich daarbij voornamelijk gericht op een onderbouwing vanuit de somatische geneeskunde, op zoek naar etiologie en pathogenese. Ook de psychologie heeft zich, in een poging om wetenschappelijk te worden, gericht op de gedragsmatige en neurobiologische kant.
In dit boek beschrijft Rump de geschiedenis en de gebeurtenissen die geleid hebben tot het huidige resultaat. Hij geeft aan dat we een geesteswetenschap nodig hebben in de werkelijke betekenis van het woord. Daarbij zouden begrippen als “objectief” en “falsifieerbaar” opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. De dieptepsychologie in haar huidige vorm als psychodynamische psychologie zou hierbij het antwoord kunnen zijn om de “ziel” terug te brengen in de therapie en de therapie weer aan te laten sluiten bij de patiënt/cliënt.
ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044000
€ 20,00
Pb 312 blz.
 

GEESTESWETENSCHAP & ANALYTISCHE THERAPIE

Prof. Dr. H.A.J. Rump MEd
Er heerst momenteel een sterke polarisatie tussen de therapievormen die deel uitmaken van de dieptepsychologie en de gedragsmatige cognitieve therapievormen. Hier wordt de mens die hulp nodig heeft de dupe van. Rump omschrijft een geesteswetenschap, in de werkelijke zin van het woord, die nodig is om zicht te krijgen op het functioneren van een mens. Daarbij moet de mens gezien worden als een natuurlijk wezen, dat deel uitmaakt van de natuur en daarmee ook onderhevig is aan dezelfde natuurwetten. Hij gaat in op het psychisch en fysisch functioneren van de mens en het krachtenveld binnen de mens. Daarnaast geeft hij aan hoe de Analytische Therapie werkt en de wijze waarop deze ingezet wordt. Dr. Harry A. J. Rump MEd deed jarenlang onderzoek naar de dynamiek van de menselijke geest, die hij uitgezet heeft in een model. Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring ontwikkelde hij de Analytische Therapie en richtte hij zich ook op het raakvlak tussen dieptepsychologie en bedrijfskunde. Hij is directeur en oprichter van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie te Nijmegen en is werkzaam als docent, Analytisch Therapeut en senior consultant.

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044079
€ 20,00
HC 220 blz.

  

Handboek Dieptepsychologische Diagnostiek

Diagnose heeft meestal tot doel te komen tot een juiste behandeling. Dit is slechts mogelijk met een goede achtergrondtheorie, met betrekking tot het fenomeen mens en met betrekking tot het begrip diagnose. ook de dieptepsychologische diagnostiek staat niet los van degene die diagnosticeert. In dit boek gaat Rump in op de veelheid van interpretaties met betrekking tot diagnostiek. Hij brengt eerst het verschijnsel mens als natuurlijk wezen in beeld, om pas daarna iets te zeggen over de therapeutische benadering van een mens. Tenslotte geeft hij aan hoe diagnostiek gezien zou moeten worden als onderdeel van de Analytische Therapie.

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044093
€ 20,00
HC 232 blz.

  

Het C.O.M.® als diagnostisch instrument binnen de Analytische Therapie


Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de Analytische Therapie. Dit boek is bedoeld als handleiding voor de Analytisch Therapeut, om zicht te krijgen op een persoonstype met behulp van het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®. In dit boek gaat Rump in op de (vector) krachten in het vaste beeld van het C.O.M.®, om daarna aan te geven hoe een persoonstype is opgebouwd. Tevens wordt de werking van het mannelijke en het vrouwelijke daarin weergegeven. Ook de opbouw van de therapiestructuur komt aan bod. Rump eindigt met het uitwerken van een voorbeeld van een persoonstype.

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044109
€ 20,00
HC 120 blz.
  

Het gemis van de Ziel

In de loop van de tijd zijn er vele theorieën over het fenomeen ziel geweest. Rump geeft aan dat het noodzakelijk is dat we de ziel ontdoen van alle woorden die niet de essentie van de ziel weergeven. Om zicht te krijgen op de verschillende meningen ten aanzien van de ziel geeft hij, door de tijdperken heen, het begrip “ziel” een plek in het universele krachten-patroon via het C.O.M.®. Hij laat zien hoe door  de ontwikkeling van de neo-cortex de mens zich buiten en boven de “natuur” heeft geplaatst, waardoor de verbinding met de ziel naar de achtergrond is verdwenen en wat dit met de mens gedaan heeft. Rump geeft zijn visie weer op de ziel vanuit de geesteswetenschap en de natuur-wetenschap en beschrijft hoe we weer verbinding kunnen krijgen met datgene wat niet zichtbaar is, maar wel bestaat.

ISBN:
Prijs:
Uitvoering:
9789078044277
€ 20,00
HC 236 blz.