Jungiaans instituut

Jungiaans Analytische Therapie®

De opleiding Jungiaans Analytische Therapie staat open voor diegenen die geschoold zijn op WO, HBO of vergelijkbaar niveau: psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychosociaal werkers. Maar ook wie een andere achtergrond heeft en zowel theoretisch als therapeutisch geschoold wil worden in de dieptepsychologie, bijvoorbeeld in het kader van omscholing,  kan deelnemen aan deze opleiding.

Geïnteresseerden die twijfelen of hun werk- en denkniveau voldoet, kunnen contact opnemen met het Hoofd opleidingen. Deze zal in overleg bekijken of kan worden deelgenomen aan de opleiding.

 

Deeltijd

De opleiding Analytische Therapie is een deeltijdopleiding. Hierin wordt in het bijzonder de veelzijdigheid van het therapeutische vak benadrukt.

Beoogd wordt om studenten in het eerste jaar vertrouwd te maken met de belangrijkste theoretische concepten uit de dieptepsychologie.

In de daarop volgende jaren wordt de student zowel theoretisch als praktisch geschoold in de Analytische Therapie. Een persoonlijke leeranalysetraject is vereist.

De opleiding tot Analytisch Therapeut duurt vier jaar (in totaal 127 ECTS-punten). De opleiding is, onder meer door de eigen leeranalyse, ook sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student.

 

Achtergrond

De opleiding tot Analytisch Therapeut werkt vanuit een analytisch concept, waarbij de inzichten en theorieën op het gebied van de dieptepsychologie vanaf Freud tot heden zijn geïntegreerd.

Freud heeft binnen de dieptepsychologie de eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een geesteswetenschap in de werkelijke betekenis van het woord: een wetenschap van de geest of psyche. Het leverde veel weerstand op vanuit zowel de theologische als de wetenschappelijke wereld. De godsdienstige richtingen als “zielzorgers” zagen de duivel weer verschijnen en de “wetenschappers” stonden met niet-tastbare, subjectieve verschijnselen in de leegte te graaien.

Jung heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen. Hij deed dat onder meer door middel van de archetypische symboliek. Na Jung is dit door Rump verder uitgewerkt in het kader van energetische krachtenvelden.

Om contact te kunnen maken met de aansturende energieën die leiden tot de diverse veruiterlijkingen, is het belangrijk om begrippen als “objectief” en “falsifieerbaar”  opnieuw tegen het licht te houden. Aansluiten bij de cliënt betekent werken met zielsprocessen in de mens. Hiermee is de dieptepsychologie als een psychodynamische psychologie eigenlijk een belevingspsychologie.

 

Programma

De Analytisch Therapeut wordt vertrouwd gemaakt met de principes van de dieptepsychologische theorieën en met de nieuwste inzichten op dit gebied. Studenten krijgen gedegen kennis van principes in de psychiatrie en psychologie, vergelijkingen tussen de diverse stromingen in de psychologie, de algemene en methode-specifieke psychopathologie, diagnostische methoden zoals de DSM-classificatie en de C.O.M.®-diagnostiek, gedragsmatige methodieken, medische pathologie en psychofarmaca, het verloop van ziekten, behandelingstrategieën en methodologie.

Aangezien zielsprocessen van wezenlijk belang zijn hierbij, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in symboliek, werken met dromen, tekeningen en actieve imaginaties, kosmologie, principes als mannelijk en vrouwelijk, religie, filosofie en spiritualiteit, mythologie, alchemie, lichaamsbewustzijn en meer.

Naast dit alles wordt de student getraind in de therapeutische vaardigheden en de praktische toepassing van therapeutische interventies, aan de hand van de geïntegreerde theoretische kennis.

De concepten die in de lange geschiedenis van de dieptepsychologie zijn ontwikkeld, vormen de kern van het programma. Deze ideeën – zoals het belang van het onbewuste, met de symbolen en de erkenning van de
dynamische interactie tussen delen van de menselijke psyche – zijn alle integraal onderdeel van het programma.

De opleiding verbindt de theoretische ingang met praktische uitvoering, zelfbewustwording en onderzoek.

 

Analytisch Therapeut

De therapeut dient als mens de ander daadwerkelijk tegemoet te kunnen treden. Hierdoor kan hij/zij geen buitenstaander zijn die bijvoorbeeld met protocollen werkt. De therapeut moet als mens ook zicht hebben op zichzelf.  Vandaar dat hij ook zelf door middel van leeranalyse een eigen integratieproces moeten hebben doorlopen.

De Analytisch Therapeut heeft niet alleen de mogelijkheid om symptomen te behandelen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatige/cognitieve therapieën, maar kan met zijn opleiding uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen behandelen. Hierdoor kan de Analytisch Therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang van gezond zijn, maar dat leidt tot een persoonlijke ontwikkeling en integratie.

Dieptepsychologie biedt de mogelijkheid om de dieperliggende oorzaak van ‘negatieve’ manifestaties bij de mens te behandelen. Hierbij wordt gewerkt aan inzicht, verwerking en integratie, zodat storende symptomen, gevoelens en gedragingen verdwijnen. Zo kan de behandeling een duurzaam effect hebben.

 

Beroepsmogelijkheden

De beroepsmogelijkheden na het afstuderen zijn divers. Het diploma dat behaald kan worden na vier jaar intensieve studie en leeranalyse garandeert de professionele vakbe­kwaamheid van de Analytisch Therapeut. De therapeut heeft de professionele kwaliteiten om op verantwoorde wijze met cliënten te werken.

Door de brede opleiding vinden afgestudeerde therapeuten werk op velerlei terreinen waar het menselijk gedrag een belangrijke rol speelt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een eigen praktijk te starten.

De afgestudeerde die geschoold is in de Analytische Therapie is in staat om een bijdrage te leveren aan het licha­melijke en psychi­sche welbevinden van de cliënt. Tevens kan de therapeut beroeps­specifieke kennis en vaardigheden toepassen in uiteenlopende situaties. De therapeut is zich door zijn professio­nele scholing bewust van de mogelijk­heden en kwaliteiten binnen het vakge­bied en van het beroeps­geheim ten aanzien van derden.

Studenten die afstuderen mogen zich profileren als Analytisch Therapeut.

 

Extra Informatie

   Download de Beroepscode Analytisch Therapeut ®

   Download het  Beroepsprofiel Analytisch Therapeut ®