Jungiaans instituut

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van het instituut en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

 

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het instituut vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar studenten, docenten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen willen houden aan de eisen die de AVG stelt.

 

Voor welke doeleinden verwerkt het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door het instituut gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de (wettelijke) taken en plichten voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste processen waarvoor het instituut persoonsgegevens verwerkt zijn:

A.    Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: verzamelen en beoordelen van werkstukken / opdrachten / tentamens & examens / verslagen van studenten, recruitment, werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, interne en externe informatievoorziening,  vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten en diploma's, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole.

B.    Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfsmedische zorg.

C.    Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en  betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement,  interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, docenten, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.

D.        Algemene processen:  Web content management, bibliotheeksysteem, fysieke en digitale archivering, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.

 

Van wie verzamelt het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen het instituut gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:
•    Studenten
•    aankomend studenten
•    Alumni
•    Medewerkers
•    Docenten
•    Sprekers seminars/workshops/trainingen
•    Deelnemers trainingen, workshops en seminars
•    Lezers nieuwsbrief
•    Besteller van boek of dvd

 

Welke persoonsgegevens verzamelt het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:
•    NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
•    bankrekeningnummer (IBAN);
•    telefoonnummer;
•    geboortedatum;
•    geslacht;
•    e-mailadres;
•    BSN indien verplicht voor de Belastingdienst;
•    Beelden (foto’s en video’s)
•    Studie informatie, studievoortgang en studieresultaten
•    Onderzoeksgegevens

Het instituut verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

 

Geven en intrekken van toestemming 

Het instituut biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw e-mailadres voor het sturen van een nieuwsbrief. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt.

Geeft u het instituut toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Het instituut gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

 

Gegevensdeling met derden

In opdracht van  kunnen derden  ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het instituut maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het instituut kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Het instituut verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee het instituut gegevens deelt zijn:
•    Overheidsinstanties, zoals Belastingdienst
•    Universiteiten
•    Onderzoeksgroepen

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Het instituut verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt in de volgende situaties: ten behoeve van alumni die hun behaalde diploma upgraden naar een MSc in Psychosocial Health Sciences.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

Het instituut bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie.
U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het instituut nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore.

Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: privacy@jungiaansinstituut.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het instituut passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Het instituut neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Privacy beleid van derden

Op de website van  zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot het instituut behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een mail sturen naar privacy@jungiaansinstituut.nl.

De functionaris gegevensbescherming van het instituut is tevens bereikbaar via dit e-mailadres.