Jungiaans instituut

INTRODUCTIE

Als u in aanmerking komt voor psychotherapie, kunt u ook Jungiaans Analytische Therapie overwegen. Analytische Therapie duurt niet langer of korter dan andere therapievormen, maar kiest een andere ingang tot het oplossen van psychische problemen.

De meeste therapeutische “scholen” zijn gericht op aanpassing van het maatschappelijk functioneren van cliënten en gaan er daarbij van uit, dat inzicht in de eigen problematiek, verandering van gedragspatronen en het opheffen van weerstanden ook tot persoonlijke harmonie leiden.

De Analytische Therapie heeft als uitgangspunt dat echte verandering berust op innerlijke harmonie tussen belevings- en buitenwereld. Die verandering is alleen te bereiken door intuïtieve bewustwording. Niet maatschappelijke aanpassing, maar de mens staat daarbij centraal: een mens moet toch minstens in harmonie met zichzelf zijn om als evenwichtig mens in de samenleving te kunnen functioneren.

Hoe mooi de theorie ook is, de praktische resultaten geven de doorslag.

Prof. Dr. H.J. Houthoff
Lid Raad van Advies

JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE ®

De Jungiaans Analytische Therapie ® heeft zijn oorsprong in de dieptepsychologie. Freud heeft binnen de dieptepsychologie met de psychoanalyse de eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een geesteswetenschap in de werkelijke betekenis van het woord. Dit gaat over een wetenschap van de geest of psyche.

Jung heeft met zijn analytische psychologie en de daarbij behorende theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Na Jung is dit verder uitgewerkt in het kader van energetische krachtenvelden.

Dieptepsychologie biedt de mogelijkheid om de dieperliggende oorzaak van de “negatieve” manifestaties bij de mens te behandelen. Hierbij wordt gewerkt aan inzicht, verwerking en integratie, zodat storende symptomen, gevoelens en gedragingen verdwijnen. Zo kan de behandeling een duurzaam effect hebben.

 

Analytisch Therapeut

De Analytisch Therapeut is vertrouwd gemaakt met de principes van de dieptepsychologische theorieën en de nieuwste inzichten op dit gebied. Hij of zij heeft een grondige kennis  van de principes in de psychiatrie en psychologie, diverse stromingen in de psychologie, de algemene en methode-specifieke psychopathologie, diagnostische methoden zoals de DSM V-classificatie en de C.O.M.® diagnostiek, gedragsmatige methodieken, medische pathologie en psychofarmaca, het verloop van ziekten, behandelingsstrategieën en methodologie.  

Daar zielsprocessen van wezenlijk belang zijn, kan de Analytisch Therapeut werken met symboliek, dromen, tekeningen, actieve imaginaties, kosmologie, principes als mannelijk en vrouwelijk en heeft hij kennis van filosofie, religie, alchemie en meer.

De therapeut dient als mens de andere mens tegemoet te kunnen treden waardoor  hij geen buitenstaander kan zijn die met protocollen werkt, maar als mens ook zicht moet hebben op zichzelf en zelf door middel van leeranalyse een integratieproces heeft doorlopen. De Analytisch Therapeut heeft niet alleen de mogelijkheid om symptomen te behandelen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatige / cognitieve therapieën, maar kan met zijn/haar opleiding uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen behandelen.

Hierdoor kan de Analytisch Therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar leidt tot een persoonlijke integratie.

Voor wie?

Deze therapievorm is geschikt voor de behandeling van allerlei vormen van psychopathologie zoals deze zijn beschreven in de DSM-V. Niet alleen cliënten met bijvoorbeeld angst- en dwang-, stemmings-, eet- of dissociatieve stoornissen, maar ook cliënten met persoonlijkheidsstoornissen komen in aanmerking voor analytische therapie. Eventuele contra indicaties zijn acute psychotische stoornissen en/of ernstige verslavingsproblematiek.

Hoe lang?

De therapie moet worden afgestemd, uitgevoerd en geëvalueerd op een manier die het beste past bij het individu. De duur van een therapie wordt dan ook in overleg met de cliënt bepaald en varieert van een paar gesprekken tot enkele jaren. De frequentie is meestal één keer per week.

Wordt Analytische Therapie vergoed?

Momenteel vinden er onderhandelingen plaats tussen verschillende zorgverzekeringen en de JVATN. Sommige zorgverzekeraars vergoeden – via een aanvullende verzekering – Analytische Therapie of vergoeden een aantal sessies. Overleg met de zorgverzekeraar is wenselijk. In sommige gevallen is via het UWV of bijzondere bijstand vergoeding mogelijk.

Waar kan ik een Analytisch Therapeut vinden?

U kunt contact opnemen met het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie te Nijmegen (tel. 024 344 00 84). Ook kunt u contact opnemen met de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland op telefoonnummer 06 534 030 37 of via www.jvatn.nl.

De JVATN bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening met behulp van een beroepscode, een huishoudelijk reglement, een klachtenprocedure, een tuchtrecht en een gericht toelatingsbeleid.

Meer informatie

Voor verdere activiteiten of uitgebreide informatie kunt u contact met ons opnemen.

© 2021. Wijzigingen voorbehouden.