Jungiaans instituut

N.C.A.® organisatieanalyse

Een instrument dat niet alleen toont hoe de organisatie zich manifesteert, maar het waarom laat zien en in beeld brengt wat de mogelijkheden zijn.

 

Inleiding

Iedere organisatie is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk de onbewuste aansturende archetypische energieën concreet in beeld te brengen. De basis van de N.C.A.® wordt gevormd door het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M. ®, dat ontwikkeld is binnen het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie door Prof. Dr. Harry A.J. Rump MEd.

Het is gebaseerd op veertig jaar empirisch onderzoek met een groep van 3500 personen en meer dan veertigduizend sessies. Bij de Natuur Cultuur Analyse N.C.A.® wordt het C.O.M.® gebruikt als basisprincipe om inzicht te krijgen in de energieën die als een soort vectorkrachten werkzaam zijn binnen een bepaald organisatietype.

In de bedrijfskundige literatuur wordt veel geschreven over de cultuur van een organisatie en verandermanagement. Een organisatie heeft vanuit de dieptepsychologie niet alleen een cultuur, maar ook een natuur. Het is deze natuur die een doorslaggevende aansturende werking heeft. De N.C.A.® biedt de mogelijkheid om zowel de natuur als de cultuur van een organisatie in beeld te brengen. Op deze wijze wordt zichtbaar: waar een eventuele frictie ligt binnen de organisatie; waar tussen of binnen afdelingen of teams eventuele problemen liggen.

De N.C.A.® kan ook gebruikt worden om te kijken of een persoon wel past c.q. aansluiting heeft bij de cultuur van een organisatie. Met gebruik van dit instrument kan een hele organisatie “doorgelicht” worden. De uitslagen van de metingen worden door de matching- software van het expertsysteem C.O.M.® gegenereerd.

Hierdoor kunnen op die plaatsen waar dat nodig is veranderingen worden ingezet, zodat een organisatie vanuit haar kracht beter kan werken en de mensen op een natuurlijke en betrokken manier kunnen functioneren op de plek die bij hen past. Zo wordt een organisatie een plek waar mensen meer vanuit eigen talenten en krachten kunnen werken, wat betere resultaten oplevert.Een organisatie wordt gekenmerkt door een cognitief deel, de Cultuur en een onbewust deel, de Natuur.

De organisatiecultuur is de mannelijke, uiterlijke manifestatie van de innerlijke, natuurlijke aansturing van de organisatie. Dit maakt ons bewust van de  werking van het natuurproces van de organisatie.

De organisatienatuur is de vrouwelijke, niet zichtbare, onderliggende en aansturende energie binnen de organisatie die de opvattingen en gedragspatronen bepaalt. Het is de collectieve onbewuste verbinding die de ene organisatie onderscheidt van de andere. De natuur bepaalt hiermee de organisatie als organisch geheel. Het is een energetische wetmatige “programmering” en de ziel van de organisatie.

Cultuurkenmerken zijn: Mannelijk; Gedragspatronen; Normen  waarden; Regels; Symbolen; Codes; Helden.

Natuurkenmerken zijn: Vrouwelijk; Openheid; Waarden; Verbinding met omgeving; Totaalinzicht; Transparantie.

Tot op heden zijn alle bekende en minder bekende meetinstrumenten zoals: Belbin, Quinn, Kernkwaliteiten, Enneagram, Human Dynamics, Management Drives, etc. gericht geweest op de organisatiecultuur, veranderkunde, kennismanagement en organisatiekunde. Bij een vergelijking zien we dat deze instrumenten slechts bepaalde onderdelen bestrijken op de verschillende deelgebieden zoals: gedrag, persoonlijkheid, waarden, individu, groep of cultuur.

Binnen deze theorieën wordt ondermeer uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
a. Datgene wat iemand drijft, bepaalt het gedrag, de waarneming, de motivatie, de energie en de management- en besluitvormingstijl.
Maar de niet beantwoorde vraag is hier: Wat drijft iemand?
b. Bij de teamrollen wordt gekeken naar  typische kenmerken, positieve kwaliteiten en toelaatbare zwakheden. Dit bepaalt het type.
Maar de niet beantwoorde vraag is hier: Waardoor ontstaan kenmerken, kwaliteiten of zwakheden?
c. Samenwerking van drie principes van informatieverwerking: mentaal, emotioneel en fysiek vormen een persoonlijkheidsdynamiek met een complete manier van functioneren. Deze complete manier bestaat dan uit: leren, probleem oplossen, communiceren, relatie tot anderen, bijdrage aan teams, etc.
Maar de niet beantwoorde vraag bij al deze vormen van gedrag is : Waardoor gedraagt iemand zich op die wijze?
d. Uitgaande van vier modellen n.l. het human relation, open systeem, intern proces en rationeel doel wordt gesteld, dat: indien iemand op meerdere manieren kan kijken naar de wereld van organisaties, vaardigheden kan gebruiken uit alle vier de modellen en deze kan integreren in de “wereld van actie”, hij of zij gedragsmatig complex is en het meest effectief leidinggevend is.
Maar de niet beantwoorde vraag bij deze gedragsmatig complexe figuur is: Waardoor ontstaat deze complexiteit?

Om werkelijk zicht te krijgen op al deze vragen dient gekeken te worden naar de onderliggende aansturende energie, die de uitingswijze van mens of organisatie bepaalt. Hierdoor kunnen duurzame oplossingen tot stand gebracht worden.

De cultuur van een organisatie bestaat uit de structuur, de regels en gedragscodes die zowel intern als extern gehanteerd worden, de gemeenschappelijke normen en waarden, de rituelen en de interne consistentie.

Resultaten moeten behaald worden door het bewust in stand houden van deze cultuur.

Een steeds toenemende doorvoering van dit mentale principe als reactie op de buitenwereld, in verband met het streven naar een doelstelling, kan leiden tot verdichting en verharding. Hierdoor kunnen weerstanden opgewekt worden en staat een organisatie te wankelen op zijn grondvesten, daar er alleen nog zicht is op zichzelf. De verbinding met de totaliteit is volledig verdwenen.
We moeten ons realiseren dat ruim negentig procent van ons gedrag “onbewust” is.

De N.C.A.® organisatieanalyse is niet bedoeld om organisaties te veranderen door een uitwendige meetlat te gebruiken. Als organisaties moeten veranderen wordt er altijd aan de structuur ofwel de cultuur gewerkt. De cultuur is echter een buitenkantprincipe, vandaar dat er ook cultuurmodellen beschreven zijn en er meestal wordt aangenomen dat het gaat om leerprocessen. Hierdoor worden beheersing, cognitie en gedrag de belangrijkste items als het gaat om cultuur. De N.C.A.® organisatieanalyse staat diametraal tegenover andere meetinstrumenten. Bij de N.C.A.wordt gewerkt met “cultuur vanuit natuur” waarbij het gaat om de innerlijke aansturende krachten en de wisselwerking tussen uiterlijke manifestatie en de onbewuste drijfveren. Een organisatie wordt gekenmerkt door een materiële realiteit en cognitief deel, de cultuur en een immateriële realiteit en onbewust deel, de natuur.

N.C.A.® is een instrument dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële- als immateriële realiteit. Het geeft zicht op de energetische processen van de organisatie, zoals de onbewuste aansturing en weerkerende patronen.

–    Elke organisatie heeft eigen kwaliteiten die ontwikkelt en ingezet kunnen worden.

–    Inzicht en ontwikkeling zorgen voor meer creativiteit, saamhorigheid, een heldere
bedrijfscultuur, met daarin
eenduidige organisatiewaarden. Dit bevordert de kwaliteit en de omzet.

–   Ontwikkeling van kwaliteiten geeft mogelijkheden voor groei, dat ook van invloed is
op een team of organisatie.

Door het gebruik van de N.C.A.® organisatieanalyse wordt duidelijk wat er speelt binnen een organisatie.

De N.C.A.® organisatieanalyse geeft zicht op:
–    de krachtpatronen van waaruit gedragingen ontstaan
–    de essentiële kwaliteiten
–    valkuilen en gedragsaanpassingen
–    onbewuste verstorende aansturingen
–    triggers en aanpassingen
–    perceptie van waaruit gehandeld wordt
–    manier van communicatie
–    hoe omgegaan wordt met verantwoordelijkheid, autoriteit en vrijheid
–    hoe omgegaan wordt met actie en veranderingen
–    hoe omgegaan wordt met structuren
–    zakelijke betrokkenheid
–    hoe omgegaan wordt met werk en ziekte
–    maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid
–    de zakelijke- of commerciële kracht
–    de klantgerichtheid en samenwerkingsmogelijkheid
–    multicultureel bewustzijn
–    sterkte- en zwaktepunten
–    welke werkstructuur het best passend is, of een te groot spanningsveld
teweegbrengt met   alle gevolgen van dien.
–    de acties die nodig zijn als bouwstenen voor het ontwikkelproces.

Waarin is het N.C.A.® uniek?

– Het is het eerste instrument dat in de analyse van een organisatie of team
twee “werelden”  in beeld brengt.

–  In korte tijd wordt gemeten hoe de organisatiecultuur en de organisatienatuur zijn
opgebouwd én hoe deze zich tot elkaar verhouden.-  De analyse bevat de essentiële informatie om het integratieproces van cultuur
en natuur vorm te geven.

–  Omdat er gewerkt wordt met beelden en vragenlijsten komen de krachtspatronen
van de energetische belevingswereld (natuur) en de gedragspatronen van
de cognitieve ervaringswereld (cultuur) in beeld.

– De beeldkaarten brengen de krachtsverhoudingen en de onderlinge relaties binnen
de belevingswereld in beeld. Hieruit ontstaat de”positieve” of “negatieve” werking.
(natuur)

– De vragenlijsten (de competenties waarin de persoon de organisatie het meest
herkend) vertellen iets over de manier waarop de persoon  de organisatie en zijn
omgeving  ervaart en heeft leren hanteren, uitgaand van de krachtpatronen van
de energetische  belevingswereld. (cultuur)

– Binnen de vragenlijsten gelden drie criteria namelijk: de keuze, de “positieve”
of  “negatieve” werking en de intraper persoonlijke of inter-persoonlijke competenties.

– Hierdoor ontstaat in een overzicht een helder beeld van de samenhang tussen
de energetische belevingswereld met de innerlijke krachten en de uiterlijke
ervaringswereld met de gedragspatronen.

Een van de sterke kanten van het instrument is, dat iedereen de vrije keuze heeft om – op grond van wat voor argumenten of intuïtieve drijfveren dan ook – zelf te bepalen welk beeld wel of niet gekozen wordt. Dat een dergelijke vrije keuze iets over de onbewuste motieven (‘belevingswereld’) van de proefpersoon zegt, heeft een theoretische basis in de omkering van een bekend statistisch principe. Dat principe stelt, dat het een onderzoeker verboden is om zelf een aselecte steekproef samen te stellen: dat leidt altijd tot onbewuste selectie, ook en vooral als iemand zijn best doet om dat nu juist te vermijden. Daarom zijn aselecte getallenreeksen samengesteld: alleen als een onderzoeker volgens die reeksen zijn steekproef samenstelt, is deze aselect. De omkering van dit principe – en daarmee evenzeer geldig – is, dat als iemand op grond van eigen criteria een steekproef trekt, dat altijd een selecte steekproef zal zijn. Een steekproef dus, die iets te maken heeft met onbewuste drijfveren van de proefpersoon, zelfs en vooral als iemand zijn best doet om iedere vorm van selectie te vermijden. Sommige mensen kennen hun belevingswereld slecht, maar hun belevingswereld kent die mensen nog zeer goed.

Prof. dr. H.J.Houthoff

Hoe wordt het ingezet?

De gecertificeerde N.C.A.® consultant zal eerst, door gebruik te maken van
het C.O.M.®, het “psychische DNA” van de organisatie in beeld brengen.
C.O.M.® geeft inzicht in de energieën die als vectorkrachten werkzaam zijn binnen een organisatietype. De dynamische werking van de geassocieerde krachten in dit patroon bepaalt op welke wijze een organisatie zich 

manifesteert, wat krachten en valkuilen zijn. Door het opmaken van het “psychische DNA” komt er zicht op het type organisatie. Daarnaast kan bijvoorbeeld in beeld gebracht worden hoe: de verhouding is tussen bepaalde organisaties; hoe de verhouding is met dochtermaatschappijen; wat een fusie teweeg heeft gebracht of zal brengen of welke invloed een CEO, directeur, manager, heeft binnen een bepaald organisatietype. Het in beeld brengen van het energiepatroon van een organisatie is een eerste vereiste om totaalzicht te krijgen.

De volgende stap is afhankelijk van de vraag welk traject ingezet moet worden. Het kan hier gaan over de “ist” en “soll” situaties op verschillende niveaus zoals bij ontwikkeling van de organisatie, fusie, werving of een van de andere hieronder genoemde mogelijkheden.

Alle individuen die hierbij betrokken zijn wordt gevraagd te kiezen uit aangeboden beelden en in de bijbehorende vragenlijsten met voorgedrukte antwoorden hun keuzes te maken.

Na de keuze worden de gekozen beelden en de antwoorden uit de gestandaardiseerde vragenlijsten samengevoegd, zodat een compleet overzicht ontstaat als uitkomst van beide benodigde situaties. Dit kan variëren van één persoon tot een task force, (project)groep, afdeling of complete organisatie naargelang de benodigde situatie De  geaccrediteerde N.C.A.® consultant met wie u werkt heeft via het internet een eigen domein om rapporten te generen en op te slaan. Meestal krijgt u een paswoord toegestuurd op uw email adres. Met dit paswoord krijgt u via internet toegang tot de in te vullen vragenlijsten die u eenmalig in kunt vullen en vervolgens kunt verzenden. De N.C.A.® consultant met wie u werkt verwerkt deze uitslagen dan in de rapportage.

U kunt via de Rump Academie in contact komen met gecertificeerde N.C.A.® consultant in Nederland en informeren of uw bedrijf ook  N.C.A.® consultants in dienst heeft.

In welke situaties kan de N.C.A.®  ingezet worden?

N.C.A.® kan ingezet worden bij:-    Inzicht in organisatiecultuur én organisatienatuur, vanuit:

•          IST situatie (medewerkers)
•          SOLL situatie (directie, management)
•          Matching individu of groep
•          Toepasbaar op gehele organisatie óf onderdelen daarvan

–    Werving en selectie
–    matching individu en organisatie
–    Vaststellen ontwikkelpotentieel
–    Management-development
–    Inzicht en ontwikkeling van de organisatie
–    Effectiviteitsverbetering
–    Teambuilding
–    Oplossen conflicten
–    Organisatie advies
Een positieve aansturing vanuit de organisatienatuur is bereikbaar voor iedere organisatie. Het is toepasbaar in iedere organisatievorm.

N.C.A.® consultant worden

Human Centred vindt het erg belangrijk dat haar instrumenten professioneel worden toegepast. Vandaar dat een persoon niet alleen N.C.A.® consultant kan worden, maar ook de C.A.D.T.® Competence Analysis & Development Tool accreditatie moet hebben gevolgd alvorens deel te kunnen nemen aan de N.C.A.® accreditatie.Met de accreditatie voor C.A.D.T.® en N.C.A.® heeft u de mogelijkheid om een organisatie op een fundamentele en professionele wijze te adviseren en te begeleiden.

Het totaal valt onder de leergang Organisatie adviseur. Dit bestaat niet alleen uit kennisoverdracht. U krijgt ook zicht op uw eigen talenten en valkuilen. In de leergang wordt tevens gebruik gemaakt van action learning. Wij vragen de deelnemers ook cases in te brengen uit de eigen praktijk.

Na het volgen van de leergang met beide accreditaties, krijgt u een licentie om met de instrumenten te werken en krijgt u toegang tot uw persoonlijke archief op een website, waar u zowel individuele, als organisatie rapportages kunt generen. Voor de C.A.D.T.® licentie geldt een jaarlijkse afname van een aantal rapporten.

Er zijn in Nederland enkele N.C.A.® consultants die het instrument mogen gebruiken. Alle consultants zijn individueel opgeleid en gecertificeerd om N.C.A.® als methode in te zetten. Het is raadzaam uw consultant altijd om zijn/haar licentie te vragen.

Indien u anderen professioneel begeleidt of coacht is het mogelijk nadat u de C.A.D.T.® accreditatie heeft gevolgd de module voor de N.C.A.® accreditatie te volgen. De consultants moeten hun kennis up-to-date houden door per  jaar telkens 2 supervisiedagen te volgen.

Na het opsturen van het aanvraagformulier nemen we graag contact met u op. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met  Els Kleijn op 024 344 00 84  Indien het om meerdere personen gaat kan de training ook in-company gegeven worden.

Doelgroep

HRM medewerkers, coaches, consultants

We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met New Human Management;

Meer info treft u op: https://newhumanmangement.com/voor-professionals/

Reacties van studenten:

NCA: een unieke tool voor unieke organisaties

In de huidige tijd, waarin technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het voor organisaties van cruciaal belang hun uniciteit als onderscheidend vermogen aan te kunnen wenden. NCA biedt voor dat doel eindelijk het goede handvat: niet alleen worden zichtbare waarden, gedragingen en drijfveren expliciet benoemd, maar ook het onderliggende, niet zichtbare patroon wordt duidelijk. Dat heeft als voordeel dat, na eenvoudig onderzoek en scherpe analyse, het potentieel van een organisatie direct kan worden aangewend om oplossingen voor interne en externe vraagstukken te bieden. NCA vormt echt een heel mooie verbinding tussen Sinek’s ‘Why, How & What’ en is een zeer welkome aanvulling op CADT, maar zeker ook op conventionele analysemethoden!

drs. Jacqueline Hooiveld, Ondernemer in Organiseren bij VIP@Work