Jungiaans instituut

R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel

Een instrument dat niet beschrijft hoe mensen zich gedragen, maar het waarom laat zien en in beeld brengt wat eraan te doen is.

 

Inleiding

Ieder persoon is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk de onbewuste aansturende archetypische energieën, ofwel energetische krachten, concreet in beeld te brengen. De basis van het R.A.P.P® wordt gevormd door het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M. ®, dat ontwikkeld is door Dr. Harry A.J. Rump MEd. Het is gebaseerd op veertig jaar empirisch onderzoek met een groep van 3500 personen en meer dan veertigduizend sessies. Bij R.A.P.P® is het C.O.M.® vertaald in een bord met acht beeldkaarten en 24 tekstkaarten.

Het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel is niet bedoeld om mensen in vakjes onder te brengen. Vele testen die op de markt zijn zoals bijvoorbeeld de M.B.T.I., Insights Discovery en het enneagram geven een overzicht van algemene eigenschappen met gedragspunten waarin iemand sterk is en hoe iemand zich verhoudt tot bepaalde situaties ofwel voorkeursstijlen in gedrag. Dit soort testen werken met vragenlijsten die cognitief ingevuld kunnen worden. Bij een dergelijke aanpak is er een uitwendige meetlat, een normering vanuit de samenleving. Daarmee staat het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel diametraal tegenover andere testmethoden of spellen, namelijk de tegenstelling tussen “beleving vanuit cognitie” en “cognitie vanuit beleving”. De krachtpatronen van de beeldkaarten in het R.A.P.P.® geven aan de vage contouren van de individuele belevingssfeer een stevige basis: cognitie vanuit beleving, niet andersom. Bij het R.A.P.P.® gaat het om het spel der innerlijke krachten en de wisselwerking tussen cognitieve overwegingen (de tekstkaarten) en intuïtieve drijfveren (de beeldkaarten).

Al lang wordt getracht zicht te krijgen op of gebruik te maken van datgene wat buiten het cognitieve kennisgebied werkzaam is. Hierdoor zijn verschillende testen ontwikkeld om ook het emotionele deel in beeld te krijgen zoals Emotionele intelligentie dat een antwoord probeert te geven op vragen als: hoe gaat iemand om met de emoties van zichzelf of de anderen en hoe reageert iemand op situaties waaraan hij of zij niets kan veranderen? Mindfulness is een hype geworden ook binnen de gedragstherapie als een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment.

R.A.P.P. ® is een diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële als immateriële realiteit. Het geeft zicht op de individuele energetische processen, zoals de onbewuste aansturing en weerkerende patronen.

 • Elk individu heeft eigen kwaliteiten die ontwikkelt en ingezet kunnen worden.
 • Inzicht en ontwikkeling zorgen voor meer creativiteit, betrokkenheid en plezier.
 • Ontwikkeling van kwaliteiten geeft mogelijkheden voor persoonlijke groei.

Door het gebruik van het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel wordt duidelijk op welke wijze bepaald gedrag of problematiek ontstaat.

Het R.A.P.P..® persoonlijkheidsprofiel geeft zicht op:

 • de persoonlijke essentiële kwaliteiten
 • persoonlijkheid en ik-sterkte
 • onbewuste verstorende aansturingen
 • projecties en overdracht
 • perceptie van waaruit gehandeld wordt
 • de werkelijke vaardigheden
 • schaduwwerking en aangepast/gewenst gedrag
 • sterkte- en zwaktepunten
 • de benodigde therapeutische interventies
 • de materiële en de immateriële realiteit
 • de acties die nodig zijn als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelproces.

Waarin is het R.A.P.P.® uniek?

 • Het is het eerste instrument dat in het persoonlijke profiel twee “werelden” van een persoon in beeld brengt.
 • Omdat er gewerkt wordt met beeld-en tekstkaarten komen de krachtspatronen van de belevingswereld en de gedragspatronen van de cognitieve ervaringswereld in beeld.
 • De beeldkaarten brengen de krachtsverhoudingen en de onderlinge relaties binnen de belevingswereld in beeld. Hieruit ontstaat de”positieve” of “negatieve” werking.
 • De tekstkaarten (de competenties waarin cliënt zichzelf het meest herkend) vertellen iets over de manier waarop cliënt zichzelf en zijn omgeving heeft leren hanteren, uitgaand van de krachtpatronen van de belevingswereld. – Binnen de tekstkaarten gelden drie criteria namelijk: de keuze, de “positieve” of “negatieve” werking en de intra-persoonlijke of inter-persoonlijke competenties.
 • Hierdoor ontstaat in een overzicht een helder beeld van de samenhang tussen de belevingswereld met de innerlijke krachten en de uiterlijke ervaringswereld met de gedragspatronen.

Een van de sterke kanten van het instrument is, dat iedereen de vrije keuze heeft om – op grond van wat voor argumenten of intuïtieve drijfveren dan ook – zelf te bepalen welke kaarten wel of niet gekozen worden. Dat een dergelijke vrije keuze iets over de onbewuste motieven (‘belevingswereld’) van de proefpersoon zegt, heeft een theoretische basis in de omkering van een bekend statistisch principe. Dat principe stelt, dat het een onderzoeker verboden is om zelf een aselecte steekproef samen te stellen: dat leidt altijd tot onbewuste selectie, ook en vooral als iemand zijn best doet om dat nu juist te vermijden. Daarom zijn aselecte getallenreeksen samengesteld: alleen als een onderzoeker volgens die reeksen zijn steekproef samenstelt, is deze aselect. De omkering van dit principe – en daarmee evenzeer geldig – is, dat als iemand op grond van eigen criteria een steekproef trekt, dat altijd een selecte steekproef zal zijn. Een steekproef dus, die iets te maken heeft met onbewuste drijfveren van de proefpersoon, zelfs en vooral als iemand zijn best doet om iedere vorm van selectie te vermijden. Sommige mensen kennen hun belevingswereld slecht, maar hun belevingswereld kent die mensen nog zeer goed.
Prof. dr. H.J. Houthoff

Hoe wordt het ingezet?

De gecertificeerde R.A.P.P.® consultant laat u eerst een keuze maken uit de beeldkaarten en daarna een keuze uit de competentiekaarten(tekstkaarten). Na de keuze worden de gekozen kaarten in het gestandaardiseerde model samengevoegd, zodat een compleet overzicht ontstaat van het persoonlijkheidsprofiel. De R.A.P.P.® consultant met wie u werkt heeft via het internet een eigen domein om rapporten te generen en op te slaan. Hij voert de gegevens in via een persoonlijke code op internet, waarna hij een uitgebreide rapportage ontvangt. Deze rapportage wordt uw eigendom, nadat uw persoonlijkheidsprofiel tezamen met uw R.A.P.P.® consultant is doorgesproken. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 25 bladzijden.
U kunt via de Rump Academie in contact komen met gecertificeerde R.A.P.P.® consultant in Nederland.

In welke situaties kan het R.A.P.P.® ingezet worden?

R.A.P.P.® is bruikbaar voor diagnostische en therapeutische toepassingen Daar waar veel descriptieve diagnostische middelen zicht geven op de buitenkant door diagnostische uitgangspunten veelal te koppelen aan begrippen uit de DSM 5, geeft R.A.P.P.® zicht op de onbewuste subjectieve aansturing van binnenuit. Het neemt de beleving van de cliënt als uitgangspunt om te komen tot diagnostische aanwijzingen. R.A.P.P..® wordt met veel succes gebruikt voor het vaststellen van het psychologische profiel, voor het ophelderen van thema’s in psychotherapie.

R.A.P.P.® C/A

R.A.P.P.® C/A is een diagnostisch instrument dat ontwikkeld is om te gebruiken voor kinderen vanaf 12 jaar en adolescenten. R.A.P.P.® is een instrument dat snel en duidelijk het persoonlijkheidsprofiel in beeld brengt. Daarom kan dit instrument gebruikt worden in het onderwijs om problemen of talenten te ontdekken en binnen de gezondheidzorg voor de diagnose en het opstellen van een behandelplan.

R.A.P.P.® consultant worden

De Rump Academie vindt het erg belangrijk dat R.A.P.P.® professioneel wordt toegepast. Vandaar dat de bijbehorende rapportage met betrekking tot het deel van de competenties, pas na de gedegen bespreking van het persoonlijkheidsprofiel mag worden verstrekt.

Alle consultants zijn individueel opgeleid en gecertificeerd om R.A.P.P.® als methode in te zetten. Het is raadzaam uw consultant altijd om zijn/haar licentie te vragen.

Indien u anderen professioneel begeleidt of coacht is het mogelijk om ook R.A.P.P.® consultant te worden, door de accreditatietraining te volgen. Na het volgen van deze accreditatie krijgt u de bevoegdheid om 3 jaar met de methode te werken. Na deze drie jaar kan de licentie weer verlengd worden. R.A.P.P.® consultants moeten hun kennis up-to-date houden door per jaar telkens 2 supervisiedagen te volgen.

Na het opsturen van het aanvraagformulier nemen we graag contact met u op. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met 024 344 00 84. Indien het om meerdere personen gaat kan de training ook incompany gegeven worden.

Doelgroep: Therapeuten, coaches.

Prijs: € 

Lunch: Inbegrepen

Duur: 11 dagen

Eerstvolgende trainingsdata

Tijden
: van 11.00u tot 16.00u

Aantal deelnemers: 8-10

Reacties van studenten:

Door het volgen van de RAPP training krijg ik een steeds verdiepend inzicht in de archetypische energieën die in mijzelf werkzaam zijn. Ik krijg veel meer zicht op de werking van de energieën an sich en de associaties die bij de archetypen horen. Daarnaast ben ik mij steeds meer bewust van de aansturende werking van deze energieën in mijzelf. Op stukken in mijzelf waar ik vroeger een blinde vlek had, begin ik nu steeds meer zicht te krijgen. Dit is, voor mij in ieder geval, best confronterend, omdat ik me bewust begin te worden van mijn eigen patronen van afweer en dissociatie. Het volgen van de training is bijna therapie op zichzelf, zoveel wordt er in mij aangeraakt en in gang gezet! Uiteindelijk komt dit natuurlijk mijn eigen proces en mijn werk als therapeut ten goede. Tot slot vind ik het heerlijk om in een relatief klein groepje tien weken achter elkaar zo intensief aan het werk te zijn. Hierdoor krijg ik in korte tijd grip op complexe materie en door de ‘snelheid’ van de cursus kan ik ook door innerlijke barrières breken.
Sander Videler MSc

De RAPP is een instrument waarbij je na de intake met de cliënt meteen aan de slag kan. Zowel voor de cliënt als voor de therapeut wordt snel en doeltreffend duidelijk waarom je bent zoals je bent en waarom dingen gaan zoals ze gaan. Door de gerichte vragen die de therapeut stelt krijgt de cliënt inzicht in wat er allemaal speelt in zijn leven en wordt er een proces van bewustwording ingezet. Hiermee krijgt de cliënt ook een handvat hoe hij zijn ontwikkelpunten kan realiseren. Het doen van de RAPP laat de cliënt weer ervaren dat hij zelf de kracht in huis heeft om zijn leven vanuit bezieling vorm te geven. Voor mij is de cursus RAPP een waardevolle aanvulling op mijn studie Analytische Therapie. Het instrument RAPP kan ik meteen zowel letterlijk als figuurlijk in de praktijk brengen.
Irene Wanhill
4ejaars Analytisch Therapeut (i.o)

RAPP/CADT

Wat ik zo mooi vind aan het instrument is dat je het op verschillende lagen en voor verschillende soorten cliëntvragen kunt gebruiken. Ik zie het als een verbinding tussen mijn huidige werk als organisatieadviseur/coach en mijn ambitie voor de toekomst als Analytisch Therapeut. Ik wil daarom zowel de CADT als de RAPP gaan gebruiken. De CADT in organisaties waar ik vernieuwingsprocessen begeleid en de RAPP voor individuele cliënten die persoonlijke coaching of therapie willen.

Ik ben de RAPP accreditatie gaan doen omdat ik behoefte had aan een hulpmiddel om het begin van een therapie- of coachingstraject te structureren. De RAPP biedt echter veel meer dan dat. Iedere keer ben ik verbaasd over de uitkomsten, bij mezelf en bij collega cursisten. Ongelooflijk dat je in zo’n korte tijd zoveel inzicht krijgt. Minstens zo belangrijk is wat er gebeurt bij de cliënt. Door de manier van bespreken krijgt die in korte tijd een goed beeld van zijn functioneren en aansturende energieën.

Wat een van de docenten altijd zegt over de betekenis van de energieën: je moet eerst de noten leren lezen en daarna ga je muziek maken. Dat leren ‘noten lezen’ is pittig. Maar de docent verstaat de kunst om er een speelse ondertoon aan te geven, waardoor we met plezier leren musiceren, met alle archetypen in één orkest.
Myriam Hellings