Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Organisatieadviseur

Als organisatieadviseur levert u ten behoeve van een opdrachtgever een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en/of organisatorische vraagstukken binnen of tussen organisaties.
Hiervoor is het noodzakelijk dat u als een organisatieadviseur theoretisch, analytisch en methodisch werkelijk een professional bent. Zoals het woord organisatieadviseur al aangeeft, verwacht uw opdrachtgever een juist advies met betrekking tot het vraagstuk of het probleem en de hieruit voortvloeiende veranderingen. Daarnaast ondersteunt u als adviseur de implementatie van het advies.
Om te komen tot een juist advies is de analyse en zicht op de oplossing van cruciaal belang.

 

De combinatie tussen dieptepsychologie en bedrijfskunde biedt vele aanknopingspunten om processen in organisaties beter te begrijpen. In het verleden is door Manfred Kets de Vries al een combinatie ontwikkeld tussen de psychoanalyse en bedrijfskunde. In de afgelopen decennia heeft Dr. Harry A.J. Rump (directeur van de Rump Academie) zich aan de hand van energetische krachtenpatronen die werkzaam zijn binnen de analytische psychologie,  toegelegd op het ontwikkelen van instrumenten die de onbewuste aansturing binnen individuen en organisaties  zichtbaar maken.
Ook u kunt nu opgeleid worden om te kunnen werken met deze instrumenten. Zoals u misschien zelf al hebt ervaren, leiden gedragsmatige oplossingen slechts tot weerkerende problemen die zich manifesteren in een andere uitingsvorm. Aanleren van gedragsmatige oplossingen is een buitenkantprincipe. Er wordt gewerkt aan de uitingsvorm, maar zoals het woord al aangeeft, is het een veruiterlijking van iets wat innerlijk speelt. De ontwikkelde instrumenten, na jarenlang onderzoek met meer dan drieduizend proefpersonen, geven zicht op de dynamiek die ten grondslag ligt aan de manifestatie.

 

Ook de vraagstelling van de adviseur is bij deze nieuwe aanpak essentieel. Ook al is het voor de adviseur duidelijk wat er speelt en wat het thema zou kunnen zijn, is er pas sprake van een inzicht wanneer de kandidaat het zelf gaat ontdekken. Ook dit wordt behandeld in de leergang.

 

De leergang Organisatieadviseur is opgedeeld in twee modules:

 

De eerste module bestaat uit theorie ten aanzien van de diepte psychologie, analytisch coachen (theoretisch en praktisch) en de accreditatie C.A.D.T.®

 

 

 

In deze module wordt vanuit de dieptepsychologie aangegeven hoe een mens functioneert. U leert werken met analytische coaching. Het C.A.D.T.® wordt eerst theoretisch behandeld en vervolgens  wordt u getraind in het werken met dit instrument.

  

C.A.D.T.® (Competence Analysis & Development Tool)  brengt het individuele persoonlijkheidsprofiel in beeld. Waar de M.B.T.I. (Myers-Briggs Type Indicator) nog gebruik maakt van de materiële realiteit vanuit cognitieve keuzemogelijkheden is C.A.D.T.® een diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële als immateriële realiteit.
Het geeft zicht op:

  • wie u werkelijk bent, de fundamentele basisenergie
  • de energieën waarmee u zichtbaar bent in de buitenwereld
  • de energieën die werkzaam zijn als antipathieën of als krachten die nodig zijn als verdedigingssysteem binnen relaties
  • de energieën die voortdurend ingezet worden als overlevingssysteem
  • de competenties en ontwikkelpunten

Het geeft een volledig beeld op de persoonlijke essentiële kwaliteiten, valkuilen en gedragsaanpassingen, onbewuste verstorende aansturingen, projecties en overdracht, als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelproces.  
Daarmee wordt duidelijk welke en op welke wijze bepaalde competenties of leiderschapsrollen worden ingezet en hoe weerkerende storende factoren opgelost kunnen worden.

C.A.D.T.® wordt met veel succes gebruikt voor het vaststellen van het psychologische profiel, loopbaanbegeleiding, assessment, werving en selectie, matching competentiesgfunctie, vaststellen ontwikkel potentieel, quick scan bij veranderprocessen, organisatieadvies, beroepsadvies, (executive) coaching, teambuildingen vele andere toepassingen. Op deze wijze kunnen zowel individuele als groepsprocessen worden begeleid. De software van het expertsysteem C.O.M.® genereert de rapportage.

 

 

 De tweede module bestaat uit het bedrijfstechnisch werken met  C.O.M.® (Cosmologisch Organisatie Model) en de accreditatie          N.C.A.® (Natuur Cultuur Analyse)

 

 

 

In deze module wordt ingegaan op de opbouw van het C.O.M.® De verbindingen tussen "mannelijke" en"vrouwelijke" energieën. De verbindingen binnen een organisatie. De verschillende organisatietypen. Het  N.C.A.® wordt eerst theoretisch behandeld, om het vervolgens praktisch te leren toepassen. Het verschil tussen een organisatie natuur en een organisatie cultuur.  De aansluiting tussen mens en organisatie. Het in beeld brengen van de IST en SOLL situatie.  

 

Zoals bekend ontstaat het DNA, als drager van ons erfelijke materiaal en bepalend voor de erfelijke informatie, op het moment dat de kernen van de eicel en zaadcel versmelten. Daarnaast hebben we ook een specifiek mitochondrieel DNA dat rechtstreeks afkomstig is van de moeder. Dit verklaart dus een vrouwelijke overervingslijn van kenmerken doorheen een familie en dit moederspoor kan zo gebruikt worden voor onderzoek naar het verleden.
Naast deze biologische doorgave van kenmerken bestaat er ook een psychische interactie tussen moeder en kind namelijk een energie-interferentie die  het individuele energiepatroon van het kind activeert. Dit ontstaat eveneens bij de geboorte. De populaire uitdrukking van mensen : "Het zit in de genen" geldt dus ook op psychisch- energetisch gebied. Derhalve kunnen we praten over menstypen of organisatietypen, omdat deze laatste ook "geboren" worden.

 

Het C.O.M.® geeft inzicht in de energieën die als vectorkrachten werkzaam zijn binnen een persoonstype of een organisatietype. De dynamische werking van de geassocieerde krachten in dit patroon bepaalt op welke wijze een organisatie zich manifesteert, wat krachten en valkuilen zijn. Door het opmaken van zo'n "organisatietype"  komt er zicht op het "psychische DNA" van een organisatie. Daarnaast kan bijvoorbeeld in beeld gebracht worden hoe: de verhouding is tussen bepaalde organisaties; hoe de verhouding is met dochtermaatschappijen; wat een fusie teweeg heeft gebracht of zal brengen of welke invloed een CEO, directeur, manager, heeft binnen een bepaald organisatietype. Het in beeld brengen van het energiepatroon van een organisatie is een eerste vereiste om totaalzicht te krijgen.

 

In de bedrijfskundige literatuur wordt veel geschreven over de cultuur van een organisatie en verandermanagement. Een organisatie heeft vanuit de dieptepsychologie niet alleen een cultuur, maar ook een natuur. Het is deze natuur die een doorslaggevende aansturende werking heeft. De Natuur Cultuur Analyse N.C.A.® biedt de mogelijkheid om zowel de natuur als de cultuur van een organisatie in beeld te brengen. Op deze wijze wordt zichtbaar:  waar een eventuele frictie ligt binnen de organisatie; waar tussen of binnen afdelingen of teams eventuele problemen liggen.
De N.C.A.® kan ook gebruikt worden om te kijken of een persoon wel past c.q. aansluiting heeft bij de cultuur van een organisatie. Met gebruik van deze instrumenten kan een hele organisatie "doorgelicht"worden. De uitslagen van de metingen worden ook hier door de matching software van het expertsysteem C.O.M.® gegenereerd.
Hierdoor kunnen op die plaatsen waar dat nodig is veranderingen worden ingezet zodat een organisatie vanuit haar kracht beter kan werken, waarbij de mensen op een natuurlijke  en betrokken manier kunnen functioneren en dit op de plek die bij hen past. Zo wordt een organisatie een plek waar mensen meer vanuit eigen talenten en krachten kunnen werken, wat betere resultaten oplevert.
Met de accreditatie voor C.A.D.T.® en N.C.A.® heeft u de mogelijkheid om een organisatie op een fundamentele en professionele wijze te adviseren en te begeleiden.

 

De leergang Organisatie adviseur bestaat niet alleen uit kennisoverdracht. U krijgt ook zicht op uw eigen talenten en valkuilen. In de leergang wordt tevens gebruik gemaakt van action learning. Wij vragen de deelnemers ook cases in te brengen uit de eigen praktijk.

 

Na het volgen van de leergang met beide accreditaties, krijgt u een licentie om met de instrumenten te werken en krijgt u toegang tot uw persoonlijke archief op een website, waar u zowel individuele, als organisatie rapportages kunt generen. Voor de C.A.D.T.® licentie geldt een jaarlijkse afname van een aantal rapporten.

 

Programma:

Zie bij onderwijs:

1-jarige post-master opleiding Organisatie adviseur dieptepsychologie

voor A & O psychologen

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084