Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Academische opleiding aan het Jungiaans instituut 

De opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE ®

De opleiding Jungiaans Analytische Therapie staat open voor degenen die geschoold zijn op WO, HBO of vergelijkbaar niveau. Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychosociaal werkers, maar ook diegenen die zich willen omscholen of therapeut willen worden, etc. en zowel theoretisch als therapeutisch geschoold willen worden in de dieptepsychologie kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Degenen die niet aan deze eis voldoen, kunnen contact opnemen met de coördinator. Deze zal in overleg met de aankomend student bekijken of de mogelijkheid aanwezig is om deel te nemen aan de opleiding.

De opleiding Analytische Therapie is een deeltijdopleiding. De opleiding te Nijmegen benadrukt vooral de veelzijdigheid van het therapeutische vak. Beoogd wordt de student in het eerste jaar vertrouwd te maken met de belangrijkste theoretische concepten uit de dieptepsychologie.

In de daarop volgende jaren wordt de student zowel theoretisch als praktisch geschoold in de Analytische Therapie en is een persoonlijke leeranalyse vereist.

MASTER OF SCIENCE

Na het behalen van het diploma kon er via het Interuniversitäres Kolleg Graz/Schloss Seggau een upgrading plaatsvinden tot een Master of Science.

Analytisch Therapeut

De opleiding tot Analytisch Therapeut werkt vanuit een analytisch concept, waarbij de inzichten en theorieën op het gebied van de dieptepsychologie vanaf Freud tot heden zijn geïntegreerd.

De concepten van de dieptepsychologie als gevolg van deze lange ontwikkeling vormen de kern van het programma. Deze ideeën, zoals het belang van het onbewuste met de symbolen en de erkenning van de dynamische interactie tussen een gedeelde menselijke psyche, zijn geïntegreerd in het programma dieptepsychologie.

De opleiding verbindt de theoretische ingang met praktische uitvoering, zelfbewustwording en onderzoek.

Freud heeft binnen de dieptepsychologie de eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een geesteswetenschap in de werkelijke betekenis van het woord. Dit gaat over een wetenschap van de geest of psyche. Het leverde veel weerstand op vanuit zowel de theologische als de wetenschappelijke wereld. De godsdienstige richtingen als "zielzorgers" zagen de duivel weer verschijnen en de "wetenschappers" stonden met niet tastbare, subjectieve verschijnselen in de leegte te graaien.

Jung heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Na Jung is dit verder uitgewerkt in het kader van energetische krachtenvelden.

Om contact te kunnen maken met de aansturende energieën die leiden tot de diverse veruiterlijkingen is het belangrijk begrippen als "objectief" en "falsifieerbaar"  opnieuw tegen het licht te houden. Aansluiting bij de cliënt is werken met zielsprocessen in de mens. Hiermee is de dieptepsychologie als een psychodynamische psychologie eigenlijk een belevingspsychologie.

Programma

De Analytisch Therapeut wordt vertrouwd gemaakt met de principes van de dieptepsychologische theorieën en de nieuwste inzichten op dit gebied. De studenten krijgen grondige kennis  van de principes in de psychiatrie en psychologie, vergelijkingen tussen de diverse stromingen in de psychologie, de algemene en methode-specifieke psychopathologie, diagnostische methoden zoals de DSM classificatie en de C.O.M.® diagnostiek, gedragsmatige methodieken, medische pathologie en psychofarmaca, het verloop van ziekten, behandelingstrategieën en methodologie.  

Daar zielsprocessen van wezenlijk belang zijn is het noodzakelijk inzicht te krijgen in symboliek, werken met dromen, tekeningen en actieve imaginaties, cosmologie, principes als mannelijk en vrouwelijk, religie, filosofie en spiritualiteit, mythologie, alchemie, lichaamsbewustzijn en meer. Naast dit alles wordt de student getraind in de therapeutische vaardigheden en de praktische toepassing van therapeutische interventies aan de hand van de geïntegreerde theoretische kennis. 

De therapeut dient als mens de andere mens tegemoet te kunnen treden waardoor  hij geen buitenstaander kan zijn die met protocollen werkt, maar als mens ook zicht moet hebben op zichzelf en zelf door middel van leeranalyse een integratieproces heeft doorlopen. De Analytisch Therapeut heeft niet alleen de mogelijkheid om symptomen te behandelen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatig / cognitieve therapieën, maar kan met zijn opleiding uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen behandelen.

Hierdoor kan de Analytisch Therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar leidt tot een persoonlijke integratie.

Dieptepsychologie biedt de mogelijkheid om de dieperliggende oorzaak van de "negatieve" manifestaties bij de mens te behandelen. Hierbij wordt gewerkt aan inzicht, verwerking en integratie, zodat storende symptomen, gevoelens en gedragingen verdwijnen. Zo kan de behandeling een duurzaam effect hebben. De studierichting Analytisch therapeut duurt vier jaar. (Totaal 127 ECTS punten). Deze vierjarige opleiding is, ondermeer middels de eigen leeranalyse, tevens sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student.

Beroepsmogelijkheden

De beroepsmogelijkheden na het afstuderen zijn divers. Het diploma dat behaald kan worden na vier jaar intensieve studie en leeranalyse, garandeert de professionele vakbe­kwaamheid van de Analytisch Therapeut. De therapeut heeft de professionele kwaliteiten om op verantwoorde wijze met cliënten te werken. Door de brede opleiding vinden afgestudeerde therapeuten werk op velerlei terreinen waar het menselijk gedrag een belangrijke rol speelt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een eigen praktijk te starten.

De afgestuurde die geschoold is in de Analytische Therapie is in staat een bijdrage te leveren aan het licha­melijke en psychi­sche welbevinden van de cliënt. Tevens kan de therapeut beroeps­specifieke kennis en vaardigheden toepassen in uiteenlopende situaties. De therapeut is zich door zijn professio­nele scholing bewust van de mogelijk­heden en kwaliteiten binnen het vakge­bied en van het beroeps­geheim ten aanzien van derden.

Studenten die afstuderen mogen zich profileren als Analytisch Therapeut.

 

Aanmeldingsformulier

 

Studiegids Analytische Therapie

 

Beroepsprofiel Analytisch Therapeut

Beroepscode Analytisch Therapeut

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084