Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

2 jarige POST-GRADUATE OPLEIDING DIEPTEPSYCHOLOOG


De tweejarige post-graduate opleiding tot dieptepsycholoog voor psychologen geeft de alumni waardevolle theoretische kennis en praktische vaardigheden om de therapeutische efficiëntie te verbeteren en werkelijk in contact te kunnen zijn met de cliënt. Het is gebleken dat therapie door middel van de dieptepsychologie een blijvend werkend effect heeft. 

 

Als we het heden ten dage hebben over een dieptepsychologische behandeling bedoelen we daarmee de psychodynamische of psychoanalytische behandeling. Er zijn zeer veel onderzoeken gedaan naar het effect van deze  behandelingen, waaruit blijkt dat ze vaak beter scoren dan de gedragsmatige cognitieve aanpak. De American Psychological Organisation heeft daarom in 2012 de Recognition of Psychotherapy Effectiveness uitgebracht zie: http://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy.aspx

 

De huidige gedragsmatige en cognitieve aanpak heeft van de mens een robot gemaakt die “wetenschappelijk” van een afstand (objectief) bekeken wordt, om daarna ‘geschoenlepeld’ te worden in een geprotocolleerde aanpak in plaats van de aanpak af te stemmen op de cliënt. Hierdoor ligt de gerichtheid op gedachten en overtuigingen vanuit een cognitieve focus.

Doordat de dieptepsycholoog geen protocollen volgt bestaat de mogelijkheid om interventies in te zetten die geschikt zijn voor de individuele cliënt. Een dieptepsychologische behandeling gaat uit van één sessie per week. Het is een behandelingsvorm die zich richt op het verkrijgen van inzicht in de eigen (tegenstrijdige) gevoelens en om er woorden aan te kunnen geven. Hierdoor ontstaat een verwerkelijking en acceptatie. Inzicht in de beleving en integratie zorgt dat er beweging en verandering ontstaat en is totaal anders dan cognitief inzicht. Cognitief weten houdt niet in dat iemand zich daardoor zelf kan veranderen. Het gaat niet om het oplossen van symptomen door middel van gedragsmatige coping methoden, maar om een integratie van de spanningsvelden binnen een persoon door te werken aan de oorzaak achter de klacht. Het gaat om zelfinzicht en zelfreflectie. De cliënt krijgt hierdoor het gevoel gezien en gehoord te worden, hetgeen zeer belangrijk is voor het vertrouwen in de therapie en de herstelmogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft de mogelijkheid om in alle vrijheid te praten, innerlijke beelden en gevoelens te ervaren, om zichzelf weer te gaan ontdekken met alle mogelijkheden, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt: talenten of vaardigheden. Hierdoor kan de cliënt weer aanwezig zijn in de gemeenschap, met eigenwaarde, vrijheid, evenwichtigheid in functioneren zowel intern als extern, met vertrouwen in de toekomst.


"HIGHLIGHTS”

 • Een mensgerichte individuele benadering voor een effectievere therapeutische behandeling.
 • Een therapievorm die het probleem niet afdekt, maar bij de wortel aanpakt.
 • Goed opgeleide en zeer ervaren supervisoren.
 • Kennis van de “geesteswetenschap” in de werkelijke zin van het woord.
 • Mogelijkheid om afgestudeerde masterpsychologen aan werk te helpen.
 • Economische besparing door iets langere zorg waar de cliënt/patiënt baat bij heeft, in plaats van de geprotocolleerde pakketten die niet aansluiten en mensen in een hokje stoppen.
 • Dé mogelijkheid om mensen met een posttraumatische stressstoornis PTSS te behandelen.
 • Therapeuten die zich weer bezig gaan houden met de cliënt in plaats van het invullen van allerlei formulieren.
 • 40-jarige research op het gebied van dieptepsychologie. 

CURRICULUM

2-jarige POST-GRADUATE OPLEIDING DIEPTEPSYCHOLOOG

voor psychologen

 

1ste jaar

 

Rump Archetypal Personality Profile R.A.P.P.®

 

Ieder persoon is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk de onbewuste aansturende archetypische energieën, ofwel energetische krachten, concreet in beeld te brengen. De basis van het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel wordt gevormd door het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M. ®, dat ontwikkeld is door Dr. Harry A.J. Rump MEd. Het is gebaseerd op veertig jaar empirisch onderzoek met een groep van 3500 personen en meer dan veertigduizend sessies. Bij R.A.P.P.® is het C.O.M.® vertaald in een bord met acht beeldkaarten en 24 tekstkaarten.

R.A.P.P. ® is een diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële als immateriële realiteit. Het geeft zicht op de individuele energetische processen, zoals de onbewuste aansturing en weerkerende patronen.

Door het gebruik van het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel wordt duidelijk op welke wijze bepaald gedrag of problematiek ontstaat.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges
Docent:              Dr. H.A.J. Rump MEd / Mw. E.M. van Geffen-Koudijzer

Collegepunten:    14

Studielast:          10

 

 

Analytische Therapie

o PSAT121

 • Het therapeutisch gesprek

In dit college wordt stil gestaan bij het therapeutisch gesprek. Centraal staan basisvaardigheden van de analytisch therapeut. Tevens wordt ingegaan op het doel en de uitgangspunten van analytische therapie. Daarnaast wordt er ook praktisch geoefend met therapeutische gespreksvoering.

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

          Docent:              L.J. Wolters MSc

Collegepunten:    2

          Studielast:          1

 

 

o PSAT181

 • Ontwikkeling binnen de dieptepsychologie

In de loop der tijd zijn er vele veranderingen geweest t.a.v. de dieptepsychologie. Tijdens deze colleges wordt de ontwikkeling weergegeven.

 

Werkvorm:          Hoorcolleges

          Docent:              Dr. H.A.J. Rump MEd

Collegepunten:     2

Studielast:           1o PSAT191

 • Psychoanalytische theorieën en psychodynamiek

In dit college wordt ingegaan psychoanalytische theorieën van verschillende belangrijke mensen zoals Freud, Melanie Klein, Heinz Kohut, Margaret Mahler, Anna Freud, Erik Erikson; de overeenkomst, verschillen en conflicten tussen Freud en Jung en hun onderlinge relatie. Daarnaast wordt ingegaan op de humanistische psychologie van Maslow.

           

Werkvorm:          Hoorcolleges

          Docent:              Drs. S. Linsen

Collegepunten:     4

Studielast:           6

 

 

Methoden in de psychologie

        o PSMP012

 • De therapeutische basishouding

In dit werkcollege wordt ingegaan op de basishouding van de Analytisch Therapeut. Wat is psychotherapie eigenlijk en wat is een Analytisch Therapeut? Welke verantwoordelijkheden heeft een therapeut en welke vaardigheden en competenties zou een goede therapeut moeten bezitten? Welke gevolgen hebben deze vaardigheden voor de relatie tussen de therapeut en zijn omgeving?       Hoe gaat een therapeut om met signalen die op hem of haar afkomen vanuit de omgeving? Deze vragen en vele anderen komen aan bod en worden integraal in de lessen behandeld. Er wordt veel interactief gewerkt en ingegaan op de beleving van de student. Tevens wordt er ingegaan op de rode draad door de opleiding om te komen tot een mogelijkheid het theoretisch en praktische aanbod in de opleiding te integreren aan de hand van het profiel van de Analytisch Therapeut.

 

            Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

            Docent:              Mw. M.M.van Mil MSc

            Collegepunten:    2
            Studielast:          4

 

 

         o PSMP041

 • Hoofdstromen psychotherapie

De student krijgt een algemene inleiding in de psychotherapie. Enerzijds wordt beoogd kennis en informatie over dit onderwerp over te dragen en anderzijds het kritisch leren nadenken over dit onderwerp te bevorderen. Aandacht wordt besteed aan de hoofdstromen uit de psychotherapie. 

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              L.J. Wolters MSc

Collegepunten:    2

Studielast:          4

 

 

Westerse filosofie en psychologie

o PSWF011

 • Het geestelijke klimaat van de 19e eeuw

Aan de orde komen de “romantische” psychologie, het materialisme in de medische wetenschap, de belangrijke tijdgenoten van en hun invloeden op Jung. Tevens wordt er een overzicht gegeven van de historische achtergrond van een aantal filosofische problemen, waarmee Jung zich bezig hield.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              Drs. J. Vos Ph.D.

Collegepunten:    1

Studielast:          2

 

 

         o PSWF031

 • Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®

Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.® is een energetische typebepaling om de onbewuste innerlijk werkzame structuren, van waaruit de eigenschappen en handelingen in positieve en negatieve zin plaatsvinden, zichtbaar te maken. Binnen een aanwezig energetisch typepatroon, geeft het een beeld van de geassocieerde energieën die werkzaam zijn en de thematiek actualiseren. C.O.M.® is een model dat de dieptepsychologische  energetische verbinding tussen de werking van het Momentaan bewustzijn en het Gedissocieerd bewustzijn weergeeft.

C.O.M.® is gebaseerd op een cosmisch wetmatigheidpatroon. Deze leer over de collectieve energetische werking is niet gevormd vanuit een idee, maar gegroeid uit een empirische vaststelling van feiten. Alle zinvolle wetenschappelijke modellen en psychologische theorieën blijken hierin ondergebracht te kunnen worden

Aan de hand van dit cosmologische model zullen de menstypen belicht worden. Tevens zal een vergelijk gemaakt worden tussen de DSM 5 als descriptief classificatiesysteem en het C.O.M.® als diagnostisch model, dat de intrapsychische werking van de zielsprocessen bij de mens weergeeft.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              L.J. Wolters MSc

Collegepunten:    3

Studielast:          9

 

o PSWF041

 • Synchroniciteit

Synchroniciteit heeft betrekking op een zinvolle coïncidentie van veelal een psychisch en fysisch feit. Jung heeft deze verschijnselen uitgebreid onderzocht en kwam tot de conclusie dat er veelal sprake is van a-causale samenhangen die hij synchroniciteit noemt. In dit college wordt dieper in gegaan op dit verschijnsel en gekeken naar hoe dit samenhangt met archetypen en de kwantumtheorie.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

          Docent:              Prof. Dr. K. Achterberg

Collegepunten:    1

Studielast:          3
 

 

Religie en psychologie

 

o PSRL051

 • Religie en wetenschap

In dit college staat de verhouding wetenschap en religie centraal. Verschillende nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen worden in verband gebracht met de ontwikkeling en beleving van religie.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

          Docent:              Drs. J. Slavenburg

Collegepunten:    2

          Studielast:          2

 

 

o PSRL062

 • De geschiedenis van het vrouwelijke in het bewustzijn

Welke taal spreken de symbolen, waarin het vrouwelijke door de geschiedenis heen vorm krijgt? Kunnen wij door de verschillende tijden en culturen heen gemeenschappelijke elementen ontdekken? Tijdens deze dag komen beelden en symbolen uit oude-, midden- en nieuwe steentijd naar voren.

De 21e eeuw lijkt een tijd te worden van het opnieuw leren kennen van een vergeten vrouwelijk verleden. Het is tijd voor herinnering en herwaardering, van integratie van het vrouwelijke en het mannelijke en van ervaren van eenheid. Naar welk tijdperk groeien wij toe? Welke naam geven we het? Kunnen wij iets originelers bedenken dan post-modern?

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

          Docent:              Dr. A.E.G. van der Meer

Collegepunten:    1

Studielast:          2

 

 

Interventie trainingen

            o PSIT011

 • Training persoonsgerichte interventies

Een kennismaking met de interpersoonlijke interventies in de Analytische Therapie. De nadruk ligt hier op de persoon van de cliënt waarbij gerichte aandacht wordt besteed aan de therapeutische variabelen zoals echtheid, empathie, acceptatie, motivatie, confrontatie, et cetera. De relatie binnen de therapie is een belangrijke werkzame factor, zodat aandacht wordt besteed aan de manier waarop met de cliënt het contact aangegaan wordt. Door middel van de gesprekstherapeutische technieken zullen de grondhouding en de basisvaardigheden worden geoefend.

Hoofdgroepen zijn:

          -      therapeutische vaardigheden;

          -      therapeutische basishouding;

          -      interactie cliënt / therapeut;

          -      gesprekstechnieken;

          -      counseling;

          -      overdracht / tegenoverdracht.

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

Docent:              Mw. M.M.van Mil MSc

Collegepunten:    1

Studielast:          7

 

 

o PSIT021
 

Interventie training Analytische Therapie
 

Deze hoor- en werkcolleges laten de student kennis maken met de behandeling die erop gericht is de problemen, waarmee de cliënt zich aanmeldt, helder te krijgen en te concretiseren. Daarna wordt bekeken hoe de problemen zijn ontstaan, hoe ze passen in de historische context van de persoonlijkheidsstructuur en waardoor ze in stand worden gehouden. Er wordt inzicht verschaft in de opbouw van de analyse, de visie met betrekking tot het symptoom of stoornis en de behandeling hiervan. De studenten worden geacht zelf een probleem in te brengen en ook, naast het werkcollege, in subgroepen te werken in de rol van therapeut.  

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

Docenten:           Mw. E. Geene MA / L.J. Wolters MSc / Dr.H.A.J. Rump MEd

Collegepunten:    10

Studielast:          6


 

2de jaar

 

Analytische Therapie

     o PSAT011

 • Dieptepsychologie

In deze colleges over de dieptepsychologie worden de basisbegrippen en concepten betreffende de theorieën  van Freud en Jung behandeld.

 

Werkvorm:          Hoor- en werkcolleges

          Docent:              L.J. Wolters MSc.

Collegepunten:     3

Studielast:           5

 

 

     o PSAT032

 • Werken met tekeningen

Binnen de Analytische Therapie kan gebruik gemaakt worden van meerdere methodieken om in de ophelderingfase contact te krijgen met het onbewuste. Tekenen is één van de mogelijkheden om dit contact te bewerkstelligen. De student wordt door middel van de eigen ervaring in contact gebracht met het concept van de tekentherapie.

 

Werkvorm:          Hoor- en werkcolleges

          Docent:              Dr. H.A.J. Rump MEd

          Collegepunten:    3

Studielast:          2

 

 

     o PSAT064

 • Droomanalyse

Tijdens deze colleges wordt aandacht besteed aan

- associatie en amplificatie       
- associatiemethoden en andere technieken

- actueel droomwerk en procesgericht droomwerk de verbinding tussen de             causale en finale beschouwingswijze

- het werken met dromen in de verschillende fasen van de therapie

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

          Docenten:           L.J. Wolters MSc

Collegepunten:    2

          Studielast:         4

 

 

Methoden in de psychologie
     
o PSMP072

 • Hypnotherapie

Sinds het begin dat men is gaan werken met het gebruik van hypnose binnen de therapie - waardoor de term hypnotherapie ontstaan is - zijn verschillende methoden en technieken ontwikkeld. De student wordt tijdens de colleges ingevoerd in deze methoden en technieken, zoals:

-      inductietechnieken;

-      technieken voor het verminderen van het affect en trauma;

-      imaginatietechnieken;

          -      directe en indirecte veranderingstechnieken;

          -      verwerkingstechnieken;

          -      vraagtechnieken;

          -      verdiepingstechnieken;
          -      dissociatietechnieken;

          -      technieken bij kinderen.

Verder wordt ingegaan op het gebruik van suggestie, de verschijnselen die optreden tijdens de hypnose, het taalgebruik en de medische toepassing van hypnose.


Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

Docent:              Dr. H.A.J. Rump MEd

Collegepunten:    4

Studielast:          3

 

 

     o PSMP111

 • Traumaverwerking

De eerste collegedag zal gaan over de diagnostiek van psychotrauma; de lichamelijke effecten van psychotrauma en de verschillende behandelingsvormen. De tweede en derde collegedag zal gaan over de zwaardere trauma’s; de dissociatieve verschijnselen en de invloed daarvan op de persoonlijkheid; de behandelingsstrategieën en de valkuilen daarbij.

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

Docent:              Mw. Drs. S. M. Várszegi

Collegepunten:    3

Studielast:          2

 

 

 

Religie en psychologie

o PSRL081

 • Westerse alchemie

In deze lessen zal worden ingegaan op de basis van de Westerse Alchemie, de 4 elementen, de alchemistische kleuren en de verschillende transformatiefasen. Hoe kunnen we deze alchemie herkennen in afbeeldingen, dromen, films en hedendaagse verhalen.

 

Werkvorm:          Hoorcolleges

          Docent:              Dr. T. van der Berk

          Collegepunten:    2

Studielast:          2

 


o PSRL091

 • Mystagogie

In onze westerse cultuur werd de verbeelding eeuwen lang aan de dichters overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. Het verbeeldend bewustzijn, ook wel symbolisch bewustzijn genoemd, stond centraal in de inwijdingsriten van de oude mysteriegodsdiensten en speelt eveneens sterk door in de hedendaagse esthetisering van het wereldbeeld. Religie en kunst bestaan bij de gratie van symbolen, dat wil zeggen, bij de gratie van een verbeelde werkelijkheid. Grote klassieke filosofen en kerkvaders waren gevoelig voor dit schouwend vermogen van de mens. Zij noemden hun inwijding in de symbolische werkelijkheid 'mystagogie', een agogie in het mysterie van het bestaan. Carl Gustav Jung hield een vurig pleidooi gehouden voor dit symboliserend vermogen van de mens. In dit college wordt uitgebreid ingegaan op mystagogie, de kracht van verbeelding en de symbolische werkelijkheid.

 

Werkvorm:          Hoorcolleges

          Docent:              Dr. T. van der Berk

Collegepunten:     2

Studielast:          3

 

 

 

Interventie trainingen

o PSIT 022 

Interventie training Analytische Therapie

Deze hoor- en werkcolleges laten de student kennis maken met de behandeling die erop gericht is de problemen, waarmee de cliënt zich aanmeldt, helder te krijgen en te concretiseren. Daarna wordt bekeken hoe de problemen zijn ontstaan, hoe ze passen in de historische context van de persoonlijkheidsstructuur en waardoor ze in stand worden gehouden. Er wordt inzicht verschaft in de opbouw van de analyse, de visie met betrekking tot het symptoom of stoornis en de behandeling hiervan. De studenten worden geacht zelf een probleem in te brengen en ook, naast het werkcollege, in subgroepen te werken in de rol van therapeut.  

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

Docenten:           Mw. E. Geene MA / L.J. Wolters MSc / Dr.H.A.J. Rump MEd

Collegepunten:    10

Studielast:          5

 


Psychiatrie

o PSPC011

 • Psychiatrische diagnostiek I

Er wordt kennis gemaakt met de psychiatrie in het algemeen en met psychiatrische diagnostiek in het bijzonder. Tijdens de colleges wordt ingegaan op de symptomatologie, diagnostiek en behandeling van psychiatrische ziektebeelden zoals dat binnen de reguliere GGZ plaatsvindt. Uitgangspunt is de DSM 5. In dit eerste college ligt de nadruk op het psychiatrisch onderzoek en de kennismaking met de psychiatrische diagnostiek.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              Drs. S. Linsen

Collegepunten:    1

          Studielast:          6

           

 

o PSPC012

 • Diagnostiek II

In dit college wordt dieper ingegaan op de DSM IV. Stemmingstoornissen en angststoornissen staan centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen en hoe deze behandeld worden in de GGZ.

Doel: herkennen van stemming- en angststoornissen(diagnostiek en de behandeling) ; kunnen werken met het classificatiesysteem DSM 5; Studenten kunnen tevens zelf casuïstiek inbrengen.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

          Docent:              Drs. S. Linsen

          Collegepunten:    1

          Studielast:          2

 

 

            o PSPC021

 • Psychopathologie I

In dit college wordt dieper ingegaan op de DSM 5 en zullen schizofrenie, psychotische stoornissen en organische psychosyndromen behandeld worden.

Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen.

Doel: herkennen van schizofrenie, psychotische stoornissen en organische psychosyndromen (diagnostiek en de behandeling).

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              Drs. S. Linsen           
Collegepunten:    1

Studielast:          2

           

 

o PSPC022

 • Psychopathologie II

In dit college wordt dieper ingegaan op de DSM IV. Persoonlijkheidsstoornissen staan centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen.

Doel: herkennen van persoonlijkheidsstoornissen(diagnostiek en de behandeling). Studenten kunnen tevens zelf casuïstiek inbrengen.


                         

Werkvorm:         Hoorcolleges

          Docenten:          Drs. S. Linsen

Collegepunten:   1

Studielast:          2

 

 

o PSPC023

 • Psychopathologie III

In dit college wordt dieper ingegaan op de DSM IV. Het volgende komt aan bod: verslavingsproblematiek, ADHD, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, dissociatieve stoornissen staan centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen.

Doel: herkennen van verslavingsproblematiek, ADHD, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, dissociatieve stoornissen (diagnostiek en de behandeling).
 

            Werkvorm:         Hoorcolleges

  Docent:              Drs. S. Linsen

            Collegepunten:    1

            Studielast:          2

 

 

            o PSPC024

 • Psychodiagnostiek C.O.M.®

Een theoretische en praktische scholing in de meest relevante aspecten van de diagnostiek, gericht op de analyse. Diagnostiek houdt, in tegenstelling tot een classificatie systeem, rekening met de etiologie, de pathogenese en het beloop van een stoornis. Oorzaak, ontstaan en beloop van de stoornissen dienen bekend te zijn. Er is zicht nodig in de lijdensdruk, de draagkracht en de ernst van de symptomen. Van belang zijn de persoonlijkheidskenmerken zoals ik-sterkte, introspectieve capaciteiten en de affectregulering.

De student wordt ingevoerd in de diagnostiek middels het cosmologische beeld, om aan de hand hiervan zicht te krijgen op de intrapsychische dynamiek van de mens. Naast het momentane, descriptieve beeld van de DSM 5 krijgt de student zicht op de ontstaansachtergrond van de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt, de ontwikkeling en het huidige toestandsbeeld. Onderdelen zijn:

-      intake;

-      anamnesegesprekken;

-      gedragsdiagnostiek;

-      psychodynamische diagnostiek;

-      Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®

 

Werkvorm:         Hoor- en werkcolleges

Docent:              L.J. Wolters MSc / Dr. H.A.J. Rump MEd

Collegepunten:    4

Studielast:          10

           

 

            o PSPC031

 • Psychopathologie C.O.M.®

De student wordt een overzicht geven van de diagnostiek, de symptomatologie, de etiologie en de behandeling van de psychopathologische beelden; hetgeen gedaan wordt vanuit de levensloop en het cosmologische beeld van het persoonstype. Er wordt ingegaan op het overdrachtsprincipe, het verschil en de interactie tussen de neurotische en psychotische persoonlijkheidsorganisatie en de werking in het grensgebied.

Er wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de verschillende typen diagnostische vraagstellingen. De diagnostische methoden worden kritisch behandeld, zowel vanuit de diagnostische bruikbaarheid als wel in relatie tot het huidige onderzoek. De student leert op ethische en kritische wijze om te gaan met de diagnostiek, om vertekeningen en tegenoverdrachtsprincipes te vermijden.

Er wordt ingegaan op de stoornis die een cliënt ontwikkelt aan de hand van zijn persoonlijkheidsstructuur, waarbij gewezen wordt op de individuele uitingsvorm vanuit een gelijksoortige stoornis.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              Dr. H.A.J. Rump MEd

Collegepunten:    3

          Studielast:          10

 

 

           

            o PSPC041

 • Seksuele stoornissen

In dit college wordt ingegaan op de verschillende seksuele stoornissen             en de gender-identiteitsstoornissen die beschreven zijn in de DSM 5. Er wordt tevens gekeken naar de rol van seksualiteit bij psychopathologie en welke rol deze kan spelen in de behandeling.

 

            Werkvorm:         Hoorcolleges

            Docent:              Drs. S. Linsen

            Collegepunten:    1

            Studielast:          1

 

 

 

Medische pathologie

 • PSPM011
 • Pathologie

In deze colleges wordt de anatomie, fysiologie en pathologie geschetst van organen die actief en passief betrokken zijn bij de regeling van onze bewustzijns- en gemoedstoestanden. Hierbij komen trance, slaap en dromen aan de orde. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan stress, omdat stress aan de wieg staat van psychosomatiek. De meest voorkomende stress-gerelateerde aandoeningen passeren de revue.

Daarnaast komt aan de orde:
-     medische terminologie;

-      anatomie;

-      de functie van het zenuwstelsel;

-      neuro-anatomie;

-      psycho-fysiologie.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              Drs. M.A.M.T. Verhagen

Collegepunten:    1

Studielast:          2

 

 

o PSPM021

 • Pathologie en ethiek

In dit studie-onderdeel komt de psychosomatiek uitgebreid aan de orde. Ziekten worden beschouwd als het resultaat van complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren, waarbij oorzaak en gevolg elkaar vaak in een soort kringloop beïnvloeden. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten waarbij psychosociale factoren een rol kunnen spelen. Daarnaast komt aan de orde:
-     de leer der ziektebeelden;

-      medische ethiek.

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

Docent:              Drs. M.A.M.T. Verhagen

Collegepunten:    1

Studielast:          2

 

 

 

Farmacie

            o PSFM011

 • Psychofarmaca binnen de therapie

Om te kunnen werken met cliënten is enige kennis van medicatie en haar werking onontbeerlijk. Psychofarmaca zijn stoffen die direct of indirect inwerken op het centrale zenuwstelsel en van invloed zijn op de geest en emotionele processen. In deze colleges zullen twee groepen binnen de psychofarmaca behandeld worden, namelijk de psycholeptica en de psychoanaleptica. Hoe beïnvloeden zij de therapeutische mogelijkheden van de cliënt en welke valkuilen komen we hierin tegen? Waar moet je als therapeut rekening mee houden en hoe ga je om met gebruik van deze middelen in de psychotherapie?  

 

Werkvorm:         Hoorcolleges

          Docent:              Drs. M. Tjioe

          Collegepunten:    1

          Studielast:          1

 

 

2-jarige post-graduate opleiding dieptepsycholoog

voor psychologen

 

De post-graduate opleiding is een deeltijdstudie van 2 dagen per week gedurende 23 weken per jaar. De opleiding bestaat uit een theoretische en een praktische scholing in de Analytische Therapie. Daarnaast zelfstudie en werken in de praktijk met supervisie.


Verplichte studieonderdelen                                                       uren          SB

 

R.A.P.P.®        Rump Archetypal Personality profile                     84            60

 

PSAT               Analytische Therapie                                               96          114

                       Dieptepsychologie

                       Droomanalyse

                       Werken met tekeningen

                       Het therapeutisch gesprek

                       Ontwikkeling binnen de dieptepsychologie

                       Psychoanalytische theorieën en psychodynamiek

                                                                                                         

PSMP              Methoden in de psychologie                                     66          78

                       De therapeutische basishouding

                       Hoofdstromen psychotherapie

                       Hypnotherapie

                       Traumaverwerking

 

PSWF              Westerse filosofie en psychologie                            30          84

                       Het geestelijk klimaat van de 19e eeuw

                       Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®

                       Synchroniciteit

                           

PSRL               Religie en  psychologie                                              42          54

                       Religie en wetenschap

                       De geschiedenis van het vrouwelijke in het bewustzijn

                       Westerse alchemie

                       Mystagogie

 

PSIT               Interventie trainingen                                              126        108

                       Training persoonsgerichte interventies

                       Interventie training Analytische Therapie

                                  

PSPC              Psychiatrie                                                                78          210

                       Diagnostiek I en II

                       Psychopathologie I, II en III

                       Psychodiagnostiek C.O.M.

                       Psychopathologie C.O.M.

                       Seksuele stoornissen

 

PSPM              Medische pathologie                                                  12          24

                       Pathologie

                       Pathologie en ethiek

 

PSFM              Farmacie                                                                      6            6

                       Psychofarmaca binnen de therapie

                             

                                                                                                                                                                                                          Uren:                     540        738

 

Studieonderdelen

Studiebelasting

Praktijk / Supervisie

Leeranalyse

Totaal

540 uren

738 uren

1500 uren

30 uren

 

 

 

 

 

2808 uren

 

 

 

 

100 ECTS

 

 

 

Scriptie

 

 

 

 

560 uren

 

 

 

 

 

3368 uren

 

 

 

 

120 ECTS

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084