Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

1 jarige POST-MASTER

CURRICULUM

1 jarige POST- MASTER OPLEIDING

ORGANISATIEADVISEUR DIEPTEPSYCHOLOGIE 

voor A & O psychologen.

 

Competence Analysis Development Tool C.A.D.T.®

 

Ieder persoon is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk de onbewuste aansturende archetypische energieën, ofwel energetische krachten, concreet in beeld te brengen. De basis van het C.A.D.T.® persoonlijkheidsprofiel wordt gevormd door het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M. ®, dat ontwikkeld is binnen het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie door Dr. Harry A.J. Rump MEd. Het is gebaseerd op veertig jaar empirisch onderzoek met een groep van 3500 personen en meer dan veertigduizend sessies. Bij C.A.D.T.® is het C.O.M.® vertaald in een bord met acht beeldkaarten en 24 tekstkaarten. Het C.A.D.T. geeft de mogelijkheid zicht te krijgen op de persoonlijke ontwikkeling en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van uw team of organisatie.
 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Dr. H.A.J. Rump MEd / Mw. E.M. van Geffen-Koudijzer
  Collegepunten:   14
  Studielast   7

 

Natuur Cultuur Analyse NCA®

 

 

In de bedrijfskundige literatuur wordt veel geschreven over de cultuur van een organisatie en verandermanagement. Een organisatie heeft vanuit de dieptepsychologie niet alleen een cultuur, maar ook een natuur. Het is deze natuur die een doorslaggevende aansturende werking heeft. De N.C.A.® biedt de mogelijkheid om zowel de natuur als de cultuur van een organisatie in beeld te brengen. Op deze wijze wordt zichtbaar: waar een eventuele frictie ligt binnen de organisatie; waar tussen of binnen afdelingen of teams eventuele problemen liggen.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Dr. H.A.J. Rump MEd / Mw. E.M. van Geffen-Koudijzer
  Collegepunten:   8
  Studielast:   7

 

Analytische Therapie
 

PSAT181

 • Ontwikkeling binnen de dieptepsychologie

In de loop der tijd zijn er vele veranderingen geweest t.a.v. de dieptepsychologie. Tijdens dit college wordt de ontwikkeling weergegeven.
 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Dr. H.A.J. Rump MEd
  Collegepunten:   1
  Studielast:   4

 

Methoden in de psychologie

 

          PSMP041

 • Hoofdstromen psychotherapie

De student krijgt een algemene inleiding in de psychotherapie. Enerzijds wordt beoogd kennis en informatie over dit onderwerp over te dragen en anderzijds het kritisch leren nadenken over dit onderwerp te bevorderen. Aandacht wordt besteed aan de hoofdstromen uit de psychotherapie. 
 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   L.J. Wolters MSc
  Collegepunten:   1
  Studielast:   3

 

Westerse filosofie en psychologie

 

          PSWF031

 • Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®

Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.® is een energetische typebepaling om de onbewuste innerlijk werkzame structuren, van waaruit de eigenschappen en handelingen in positieve en negatieve zin plaatsvinden, zichtbaar te maken. Binnen een aanwezig energetisch typepatroon, geeft het een beeld van de geassocieerde energieën die werkzaam zijn en de thematiek actualiseren. C.O.M.® is een model dat de dieptepsychologische  energetische verbinding tussen de werking van het momentane bewustzijn en het gedissocieerde bewustzijn weergeeft.

C.O.M.® is gebaseerd op een cosmisch wetmatigheidspatroon. Deze leer over de collectieve energetische werking is niet gevormd vanuit een idee, maar gegroeid uit een empirische vaststelling van feiten. Alle zinvolle wetenschappelijke modellen en psychologische theorieën blijken hierin ondergebracht te kunnen worden.

Aan de hand van dit cosmologische model zullen de menstypen belicht worden. Tevens zal een vergelijk gemaakt worden tussen de DSM 5 als descriptief classificatiesysteem en het C.O.M.® als diagnostisch model, dat de intrapsychische werking van de zielsprocessen bij de mens weergeeft. 
 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   L.J. Wolters MSc
  Collegepunten:   2
  Studielast:   9

 
PSWF041

 • Synchroniciteit

Synchroniciteit heeft betrekking op een zinvolle coïncidentie van veelal een psychisch en fysisch feit. Jung heeft deze verschijnselen uitgebreid onderzocht en kwam tot de conclusie dat er veelal sprake is van a-causale samenhangen die hij synchroniciteit noemt. In dit college wordt dieper in gegaan op dit verschijnsel en gekeken naar hoe dit samenhangt met archetypen en de kwantumtheorie.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Prof. dr. K. Achterberg
  Collegepunten:   1
  Studielast:   3

 

Interventie trainingen

 

PSIT021

 • Interventie training Analytische Therapie

Deze hoor- en werkcolleges laten de student kennis maken met de behandeling die erop gericht is de problemen, waarmee de cliënt zich aanmeldt, helder te krijgen en te concretiseren. Daarna wordt bekeken hoe de problemen zijn ontstaan, hoe ze passen in de historische context van de persoonlijkheidsstructuur en waardoor ze in stand worden gehouden. Er wordt inzicht verschaft in de opbouw van de analyse, de visie met betrekking tot het symptoom of stoornis en de behandeling hiervan. De student wordt tijdens deze werkcolleges ingevoerd in de nieuwe werkwijze, die gericht is op het integratieproces binnen de cliënt. Hierbij ligt de gerichtheid op het proces van heling bij het individu. De praktische therapeutische training met de archetypische krachten en de symboliek staan hierbij op de voorgrond. De studenten worden geacht zelf een probleem in te brengen en ook, naast het werkcollege, in subgroepen te werken in de rol van therapeut.  
 

  Werkvorm:   Hoor- en werkcolleges
  Docenten:   Mw. E. Geene MA / L.J. Wolters MSc / Dr. H.A.J. Rump MEd
  Collegepunten:   10
  Studielast:   30

 

Psychiatrie
 

 PSPC011

 • Psychiatrische diagnostiek I

Er wordt kennis gemaakt met de psychiatrie in het algemeen en met psychiatrische diagnostiek in het bijzonder. Tijdens de colleges wordt ingegaan op de symptomatologie, diagnostiek en behandeling van psychiatrische ziektebeelden zoals dat binnen de reguliere GGZ plaatsvindt. Uitgangspunt is de DSM 5. In dit eerste college ligt de nadruk op de kennismaking met de psychiatrische diagnostiek.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs. S. Linsen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   6

        

 PSPC012

 • Diagnostiek II

Stemmingsstoornissen en angststoornissen staan centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen en hoe deze behandeld worden in de GGZ.

Doel: herkennen van stemming- en angststoornissen(diagnostiek en de behandeling) ; kunnen werken met het classificatiesysteem DSM 5. Studenten kunnen tevens zelf casuïstiek inbrengen.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs. S. Linsen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   2

 

          PSPC021

 • Psychopathologie I

In dit college wordt dieper ingegaan op de DSM IV en zullen schizofrenie, psychotische stoornissen en organische psychosyndromen behandeld worden.

Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen.

Doel: herkennen van schizofrenie, psychotische stoornissen en organische psychosyndromen (diagnostiek en de behandeling).

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs. S. Linsen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   2

    

PSPC022

 • Psychopathologie II

Persoonlijkheidsstoornissen staan centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen.

Doel: herkennen van persoonlijkheidsstoornissen(diagnostiek en de behandeling). Studenten kunnen tevens zelf casuïstiek inbrengen.

                         

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs. S. Linsen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   2

 

 PSPC023

 • Psychopathologie III

Aan bod komt: verslavingsproblematiek, ADHD, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, dissociatieve stoornissen. Er wordt ingegaan op de verschillende kenmerken van deze stoornissen, hoe deze te herkennen.

Doel: herkennen van verslavingsproblematiek, ADHD, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, dissociatieve stoornissen (diagnostiek en de behandeling).
 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs.S. Linsen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   2

 

          PSPC024

 • Psychodiagnostiek C.O.M.®

Een theoretische en praktische scholing in de meest relevante aspecten van de diagnostiek, gericht op de analyse. Diagnostiek houdt, in tegenstelling tot een classificatie systeem, rekening met de etiologie, de pathogenese en het beloop van een stoornis. Oorzaak, ontstaan en beloop van de stoornissen dienen bekend te zijn. Er is zicht nodig in de lijdensdruk, de draagkracht en de ernst van de symptomen. Van belang zijn de persoonlijkheidskenmerken zoals ik-sterkte, introspectieve capaciteiten en de affectregulering.

De student wordt ingevoerd in de diagnostiek middels het cosmologische beeld, om aan de hand hiervan zicht te krijgen op de intrapsychische dynamiek van de mens. Naast het momentane, descriptieve beeld van de DSM 5 krijgt de student zicht op de ontstaansachtergrond van de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt, de ontwikkeling en het huidige toestandsbeeld. Onderdelen zijn:

-      intake;

-      anamnesegesprekken;

-      gedragsdiagnostiek;

-      psychodynamische diagnostiek;

-      Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®
 

  Werkvorm:   Hoor- en werkcollege
  Docent:   L.J. Wolters MSc
  Collegepunten:   2
  Studielast:   9

 

          PSPC031

 • Psychopathologie C.O.M.®

De student wordt een overzicht geven van de diagnostiek, de symptomatologie, de etiologie en de behandeling van de psychopathologische beelden; hetgeen gedaan wordt vanuit de levensloop en het cosmologische beeld van het persoonstype. Er wordt ingegaan op het overdrachtsprincipe, het verschil en de interactie tussen de neurotische en psychotische persoonlijkheidsorganisatie en de werking in het grensgebied.

Er wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de verschillende typen diagnostische vraagstellingen. De diagnostische methoden worden kritisch behandeld, zowel vanuit de diagnostische bruikbaarheid als wel in relatie tot het huidige onderzoek. De student leert op ethische en kritische wijze om te gaan met de diagnostiek, om vertekeningen en tegenoverdrachtsprincipes te vermijden.

Er wordt ingegaan op de stoornis die een cliënt ontwikkelt aan de hand van zijn persoonlijkheidsstructuur, waarbij gewezen wordt op de individuele uitingsvorm vanuit een gelijksoortige stoornis.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Dr. H.A.J. Rump MEd
  Collegepunten:   2
  Studielast:   6

 

Medische pathologie

 

          PSPM011 

 • Pathologie

In deze colleges wordt de anatomie, fysiologie en pathologie geschetst van organen die actief en passief betrokken zijn bij de regeling van onze bewustzijns- en gemoedstoestanden. Hierbij komen trance, slaap en dromen aan de orde. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan stress, omdat stress aan de wieg staat van psychosomatiek. De meest voorkomende stress-gerelateerde aandoeningen passeren de revue.

Daarnaast komt aan de orde:

-     medische terminologie;

-      anatomie;

-      de functie van het zenuwstelsel;

-      neuro-anatomie;

-      psycho-fysiologie.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs. M.A.M.T. Verhagen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   2

 

 PSPM021

 • Pathologie en ethiek

In dit studie-onderdeel komt de psychosomatiek uitgebreid aan de orde. Ziekten worden beschouwd als het resultaat van complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren, waarbij oorzaak en gevolg elkaar vaak in een soort kringloop beïnvloeden. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten waarbij psychosociale factoren een rol kunnen spelen. Daarnaast komt aan de orde:
-     de leer der ziektebeelden;

-     medische ethiek.

 

  Werkvorm:   Hoorcolleges
  Docent:   Drs. M.A.M.T. Verhagen
  Collegepunten:   1
  Studielast:   2

 

 

1 jarige POST- MASTER OPLEIDING

ORGANISATIEADVISEUR DIEPTEPSYCHOLOGIE 

voor A & O psychologen. Overzicht.

 

De post-master opleiding bestaat uit een theoretische en een praktische scholing in de Analytische Therapie. Daarnaast bestaat de opleiding uit zelfstudie en het werken in de praktijk met supervisie.
 

Verplichte studieonderdelen
 

Uren

SB

C.A.D.T.®

 

Competence Analysis & Development tool     

      

84

 

42

 

N.C.A.®    
         

Natuur Cultuur Analyse 

                                                           

48

 

42

 

PSAT


 

Analytische Therapie

Ontwikkeling binnen de dieptepsychologie
 

6

 

 

24

 

 

PSMP


 

Methoden in de psychologie
Hoofdstromen psychotherapie

 

6

 

 

18

 

 

PSWF

 


 

Westerse filosofie en psychologie
Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®

Synchroniciteit
 

18

 

 

 

72

 

 

 

PSIT


 

Interventie trainingen
Interventie training Analytische Therapie
 

60

 

 

180

 

 

PSPC

 

 


 

Psychiatrie
Diagnostiek I en II

Psychopathologie I, II en III
Psychodiagnostiek C.O.M.®
Psychopathologie C.O.M.®

54

 

 

 

 

174

 

 

 

 

PSPM


 

Medische pathologie
Pathologie
Pathologie en ethiek

12

 

 

24

 

 

 

Uren:

288

576

 

Studieonderdelen

Studiebelasting

Praktijk / Supervisie

Leeranalyse

Totaal

288 uren

576 uren

1350 uren

30 uren

2244 uren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084